top of page
Faint Glow
noah's ark
prayer4
hand light
Screenshot 2023-12-25 at 10.19.44 PM
map
A Jewish man blowing the Shofar (ram's h
mevlevi2
Noahs Ark Fantasy Animal Ship
The universe within
noahs ark
hands two
Lee and Ali

The Abrahamic way of peace and harmony

Faint Glow


 
"Drahý Bože,

Pomozte nám společně hledat pravdu
pomáhat si navzájem
a spojte se v aktech milující laskavosti
Pomozte nám respektovat rozmanitost
Bez ohledu na naši rasu, náboženské označení nebo pozadí

Během Chaosu a dále
Pomozte nám najít náš společný základ
Tím, že se obrátím na vás:
Náš Stvořitel a zdroj existence
Jediný Bůh
Pán světů
Komu patří nejkrásnější jména
Odpusť nám
 
Veďte nás
Zvyšte nás ve znalostech a moudrosti
Pomozte nám nastolit spravedlnost a mír
a zbav nás od zlého


Pomozte nám hledat spravedlnost
a převzít odpovědnost za naše chování
Zatímco děláme vše, co je v našich silách, využíváme požehnání, která nám byla udělena
a naplnit náš potenciál jako lidstvo
Podle Tvé Boží vůle

Amen"

 

mughal tree.png
mughal tree_edited.png
Faint Glow

 

IZAJÁŠ 58:6-7

"Není to půst, který jsem si zvolil? Rozvázat okovy špatnosti, rozvázat pouta útlaku a nechat rozdrcené odejít na svobodu... Není to proto, abyste se dělil o svůj chléb s hladovými?"

 

ŽALM 133:1

 

"Jak je dobré a příjemné, když Boží lid žije společně v Jednotě!"

MATOUŠ 7:12

"Dělej druhým, co chceš, aby oni činili tobě. To je podstata všeho, co se učí v Zákoně a prorocích."

Lukáš 12:33

Prodejte svůj majetek a rozdávejte potřebným. Zajistěte si měšce peněz, které nestárnou, s  poklad v nebesích, který neselže, kam se žádný zloděj nepřiblíží a žádný mol neničí."

Izajáš 58:10

"Nakrm hladové a pomáhej těm v nesnázích. Pak tvé světlo zazáří ze tmy a tma kolem tebe bude jasná jako poledne."

 

KORÁN 49:13

"Ó lidstvo, skutečně jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se navzájem poznali. Vskutku, ten nejvznešenější z vás v očích Boha je ten nejspravedlivější z vás. Bůh opravdu ví a seznámil se."

Korán 2:62

"Vpravdě! Ti, kdo věří, Židé a křesťané a Sabané, kdo věří v Boha a poslední den a činí spravedlivé dobré skutky, budou mít odměnu u svého Pána, nebudou se bát ani truchlit." "  

Screenshot 2023-12-05 at 2.53.39 PM.png
Faint Glow

Pomozme si navzájem v...

Milovat
Respekt
Pokora
Soucit
Odpuštění
Mír
Laskavost
Vděčnost
Naděje
Integrita
Důvod
Závazek
Pravda
Spravedlnost
Víra
Důvěra
Trpělivost
Vytrvalost
Screenshot 2023-12-05 at 2.53.39 PM.png
Pojďme najít společnou řeč
 

Jedna pravda, různé cesty

bottom of page