top of page
UGC logo.png

Od temnoty ke světlu

Image by Prateek Gautam
Candle
Lighting Candles
road through bamboo forest and light at
I am connected to All That Is - I am the
Peaceful Newborn
White light flare special effect
Woman hands holding the sun at dawn
Lost sheep on autumn pasture
Image by Brett Jordan
Image by Meagan Carsience
Image by Sandy Millar
Scribble
Image by Nathan Dumlao
Image by Joshua Fuller
Image by Hans-Peter Gauster
Image by Joshua Fuller
Image by nikko macaspac
Universe_80_80 (1)
primordial_soup_120_80
Earthrise_80_80
Dark Clouds

 

Je temnota skutečná, nebo je to jen prázdný prostor bez Pravdy a Světla, který je plný klamu a klamu? Nebo je to realita závislá na tom, co je v temnotě a na množství pravdy nebo světla  který je přítomen v té bytosti nebo předmětu, který přímo závisí na svém Zdroji? Lze temnotu naší duše přirovnat k prostoru, který postrádá fyzické bytosti/předměty/Pravdu nebo Světlo, které je pouze stínem, falešnou fatamorgánou, falešným obrazem Boha? Pokud je temnota „skutečnou“ a zároveň je „prostorem“, který postrádá Světlo, pak „prostor“ musí být výtvorem Boha, který má v sobě Světlo. To by znamenalo, že temnota, ať už je kdekoli a cokoli ve Vesmíru, musí mít potenciál odhalit Světlo, protože na Pravdě/Světlu závisí, aby vůbec existovala v Realitě? A pokud naše vnímání temnoty není ve skutečnosti ‚skutečné‘, tak proč se jí bojíme?

Jak se můžeme povznést nad zlé sklony naší duše, abychom se stali nádobami Pravdy a svítili Světlo na Světlo?

Jak se můžeme vymanit z otroctví našich závislostí na chamtivosti, závisti, chtíči, lenosti, pomstychtivosti a od útlaku a korupce způsobené naším egem?  

Jak můžeme překonat svůj smutek a strach, abychom vytrvali na našich obtížných cestách k míru?

Zde je několik odkazů na cvičení sebereflexe, která zahrnují hlubokou reflexi do naší vlastní temnoty prostřednictvím kladení vlastních otázek –  Cílem je pomoci nám meditovat o sobě, naší temnotě, naší minulé lidské zkušenosti a získat moudrost z našich vlastních myšlenek, emocí, řeči a jednání – a poté aplikovat tuto moudrost z toho, co jsme mohli vnímat jako negativní zkušenost – na náš současný a budoucí čas v tomto světě, abychom se povznesli nad temnotu a proměnili se ve Světlo. 

Některé citáty z Písma o temnotě a světle

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Nyní byla země beztvará a prázdná, temnota byla nad povrchem propasti a Duch Boží se vznášel nad vodami. A Bůh řekl: "Budiž světlo," a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Genesis 1:1-4

 

Bůh stvořil dvě velká světla – větší světlo, aby vládlo dnem a menší světlo, aby vládlo noci. Vytvořil také hvězdy. Bůh je postavil na nebeskou klenbu, aby osvěcovaly zemi, vládly dnem a nocím a oddělovaly světlo od temnoty. A Bůh viděl, že je to dobré. Genesis 1: 16-18

 

Když slunce zapadalo, Abram upadl do hlubokého spánku a zahalila ho hustá a děsivá tma. Genesis 15:12

Potom řekl Hospodin Mojžíšovi: „Natáhni ruku k nebi, aby se nad Egyptem rozprostřela temnota – tma, kterou lze cítit. Mojžíš tedy vztáhl ruku k nebi a celý Egypt po tři dny zahalila úplná tma. Mojžíš tedy vztáhl ruku k nebi a celý Egypt po tři dny zahalila úplná tma. Exodus 10:21-22

Nikdo nemohl nikoho vidět ani se po tři dny pohybovat. Přesto měli všichni Izraelité světlo v místech, kde žili. Exodus 10:23

Třetího dne ráno hřmělo a blýskalo se s hustým mrakem nad horou a velmi hlasitě zatroubilo. Všichni v táboře se třásli. Exodus 19:16

Lidé zůstali opodál, zatímco Mojžíš se blížil k husté tmě, kde byl Bůh. Exodus 20:21

 

Toto jsou přikázání, která Hospodin hlásal mocným hlasem celému vašemu shromáždění tam na hoře z ohně, oblaku a hluboké tmy; a nic víc nepřidal. Potom je napsal na dvě kamenné desky a dal mi je. Deuteronomium 5:22

 

  Sledoval jsem, jak otevřel šestou pečeť. Došlo k velkému zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíně z kozí srsti, celý měsíc zčervenal jako krev, Zjevení 6:12

 

Seslal temnotu a učinil zemi temnou – protože se nevzbouřili proti jeho slovům? Žalm 105:28

 


Jako slepí tápeme podél zdi a cítíme svou cestu jako lidé bez očí. V poledne klopýtáme, jako by byl soumrak; mezi silnými jsme jako mrtví. Izajáš 59:10

 

Ale cesta bezbožných je jako hluboká tma; nevědí, co je vede ke klopýtnutí. Přísloví 4:19

 

Diskrétnost vás ochrání a porozumění vás ochrání. Moudrost tě zachrání před cestami bezbožných lidí, před lidmi, jejichž slova jsou zvrácená, kteří opustili přímé stezky, aby šli po temných cestách, kteří si libují v křivdách a radují se ze zvrácenosti zla, jejichž cesty jsou křivolaké a kteří jsou úskoční ve svých cestách. Přísloví 2:11-15

 

Šel po ulici blízko jejího rohu, kráčel směrem k jejímu domu za soumraku, když se den vytrácel, když nastala temnota noci. Přísloví 7:8-9

„Ihned po tísni oněch dnů „zatmí se slunce a měsíc nevydá své světlo; hvězdy budou padat z nebe a nebeská tělesa se budou otřásat.“ Matouš 24:29

Té noci – ať se jí zmocní hustá tma; nesmí být zařazen mezi dny v roce ani zapsán do některého z měsíců. Job 3:6

„Jaká je cesta do příbytku světla? A kde sídlí temnota? Můžete je vzít na jejich místa? Znáte cesty k jejich příbytkům? Job 38,19-20

 

Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, než uvede tmu, než vaše nohy klopýtnou na temných kopcích. Doufáte ve světlo, ale on ho promění v naprostou temnotu a změní v hluboké šero. Jeremjáš 13:16

Přineseš temnotu, stane se nocí a všechna lesní zvěř se prohání. Žalm 104:20

 

Obklopují ho mraky a hustá tma; spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. Žalm 97:2

Potom Šalomoun řekl: „Hospodin řekl, že bude přebývat v temném oblaku; 1Král 8:12

 

  Každý, kdo činí zlo, nenávidí světlo a nevyjde na světlo ze strachu, že jeho skutky budou odhaleny. Jan 3:20

 

ani mor, který číhá ve tmě, ani mor, který ničí v poledne. Žalm 91:6

 

den temnoty a šera, den mraků a tmy. Jako svítání, které se rozprostírá po horách, přichází velká a mocná armáda, jaká nikdy nebyla ve starověku a nikdy nebude ani v nadcházejících věkech. Joel 2:2

 

Pak se podívají k zemi a uvidí jen tíseň, temnotu a strašlivé šero a budou uvrženi do naprosté temnoty. Izajáš 8:22

 

Ten den – kéž se změní v temnotu; nechť se o to Bůh nahoře nestará; nesmí na něj svítit světlo. Kéž si to ještě jednou žádá šero a naprostá temnota; ať se nad tím usadí mrak; může ji přemoci černota. Té noci – ať se jí zmocní hustá tma; nesmí být zařazen mezi dny v roce ani zapsán do některého z měsíců. Nechť je ta noc neplodná; ať v něm není slyšet radostný výkřik. Ať ti, kdo proklínají dny, proklínají ten den, ti, kdo jsou připraveni vzbudit Leviatana. Kéž se jeho ranní hvězdy zatemní; kéž marně čeká na denní světlo a neuvidí první paprsky svítání, Job: 3:4-9

 

 

Ve tmě se zloději vloupávají do domů, ale ve dne se uzavírají do sebe; se světlem nechtějí mít nic společného. Job 24:16

 

Smrtelníci ukončili temnotu; hledají rudu v nejvzdálenějších zákoutích v nejčernější tmě. Job 28:3

 

Přesto mě neumlčuje temnota, hustá temnota, která pokrývá mou tvář. Job 23:17

 

I ve tmě svítá světlo upřímným, milostivým, soucitným a spravedlivým. Žalm 112:4

 

Rozdělil nebesa a sestoupil; pod nohama měl tmavé mraky. Nasedl na cherubína a letěl; vznesl se na křídlech větru. Udělal z temnoty svůj baldachýn kolem sebe – temné dešťové mraky na obloze. 2. Samuelova 22:10-12

 

Běda těm, kdo zlo nazývají dobrem a dobro zlem, kdo kladou tmu za světlo a světlo za tmu, kdo kladou hořké za sladké a sladké za hořké. Izajáš 5:20

 

V ten den nad ním budou řvát jako šumění moře. A když se člověk podívá na zemi, je tam jen temnota a úzkost; i slunce zatemní mraky. Izajáš 5:30

 

Všechny své dny jedí ve tmě, s velkou frustrací, utrpením a hněvem. Kazatel 5:17

 

Obklopují ho mraky a hustá tma; spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. Žalm 97:2

 

Ten den bude dnem hněvu – dnem úzkosti a úzkosti, dnem soužení a zmaru, dnem temnoty a šera, dnem mraků a tmy – Sofoniáš 1:15

 

Rozdělil nebesa a sestoupil; pod nohama měl tmavé mraky. 2. Samuelova 22:10

 

Udělal z temnoty svůj baldachýn kolem sebe – temné dešťové mraky na obloze. 2. Samuelova 22:12

 

Pátý anděl vylil svou misku na trůn šelmy a její království bylo ponořeno do tmy. Lidé si v agónii hryzali jazyky. Zjevení 16:10

 

Každý den jsem byl s vámi v chrámových nádvořích a nevztáhli jste na mě ruku. Ale toto je vaše hodina – kdy vládne temnota.“ Lukáš 22:53

 

"Který zavřel moře za dveřmi, když vyšlo z lůna, když jsem učinil z oblaků jeho oděv a zahalil je do husté tmy, Job 38:8-9

 

A anděly, kteří si nezachovali své postavení autority, ale opustili své řádné obydlí – ty uchovává v temnotě, spoutané věčnými řetězy k soudu ve velký Den. Juda 1:6

 

Tito lidé jsou prameny bez vody a mlhy poháněné bouří. Je pro ně vyhrazena nejčernější tma. 2. Petra 2:17

 

Ale poddaní království budou vyvrženi ven, do tmy, kde bude pláč a skřípění zubů.“ Matouš 8:12

 

„Pak král řekl služebníkům: ‚Svažte mu ruce a nohy a vyhoďte ho ven, do tmy, kde bude pláč a skřípění zubů.‘ Matouš 22:13

 

Pokud někdo prokleje svého otce nebo matku, jeho lampa bude zhasnuta v naprosté tmě. Přísloví 20:20

 

„Jsou tací, kteří se bouří proti světlu, kteří neznají jeho cesty nebo zůstávají na jeho stezkách. Když denní světlo pomine, vrah povstane, zabíjí chudé a potřebné a v noci se krade jako zloděj. Oko cizoložníka sleduje soumrak; myslí si: ,Žádné oko mě neuvidí,' a zachovává tvář skrytou. Ve tmě se zloději vloupávají do domů, ale ve dne se uzavírají do sebe; se světlem nechtějí mít nic společného. Pro všechny je půlnoc ráno; spřátelí se s hrůzami temnoty. Job 24,13-18

 

Toto je poselství, které jsme od něj slyšeli a které vám oznamujeme: Bůh je světlo; v něm není vůbec žádná tma. 1. Jana 1:5

 

Dám vám skryté poklady, bohatství uložené na skrytých místech, abyste věděli, že já jsem Hospodin, Bůh Izraele, který vás povolává jménem . Izajáš 45:3

 

Tvořím světlo a tvořím temnotu, přináším prosperitu a vytvářím katastrofu; Já, Pán, dělám všechny tyto věci. Izajáš 45:7

 

I ve tmě svítá světlo upřímným, milostivým, soucitným a spravedlivým. Žalm 112:4

 

Neraduj se nade mnou, můj nepříteli! I když jsem padl, vstanu. I když budu sedět ve tmě, Hospodin bude mým světlem. Micheáš 7:8

 

říká: „Je to příliš malá věc na to, abys byl mým služebníkem obnovit Jákobovy kmeny a přivést zpět ty Izraelské, které jsem si ponechal. Učiním tě také světlem pro pohany, aby má spása sahala až do končin země." Izajáš 49:6

 

Nemluvil jsem tajně, odněkud ze země temnoty; Neřekl jsem Jákobovu potomstvu: ‚Nadarmo mě hledejte.‘ Já, Hospodin, mluvím pravdu; Prohlašuji, co je správné. Izajáš 45:19

 

  Ty, Pane, nech mě hořet lampa; můj Bůh proměňuje mou temnotu ve světlo. Žalm 18:28

 

Když Ježíš znovu promluvil k lidem, řekl: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." Jan 8:12

 

Přišel jsem na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12:46

 

  den temnoty a šera, den mraků a tmy. Jako svítání, které se rozprostírá po horách, přichází velká a mocná armáda, jaká nikdy nebyla ve starověku a nikdy nebude ani v nadcházejících věkech. Joel 2:2

 

Ty, Pane, nechej mou lampu hořet; můj Bůh proměňuje mou temnotu ve světlo. Žalm 18:28

 

Tvé slovo je lampou pro mé nohy, světlem na mé cestě. Žalm 119:105

 

  Co vám říkám ve tmě, mluvte za denního světla; co se ti šeptá do ucha, hlásej ze střech. Matouš 10:27

 

  Stejně tak ať svítí vaše světlo před ostatními, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce v nebesích. Matouš 5:16

 

Kam mohu jít od tvého Ducha? Kam mohu utéct před tvou přítomností? Když vystoupím do nebes, ty jsi tam; když si ustelu postel v hlubinách, jsi tam. Vstanu-li na křídlech úsvitu, usadím-li se na odvrácené straně moře, i tam mě povede tvá ruka, tvá pravice mě pevně drží. Řeknu-li: „Tma mě jistě skryje a světlo se kolem mě stane nocí,“ ani tma pro vás nebude temnotou; noc bude zářit jako den, neboť tma je pro vás jako světlo. Žalm 139:7-12

 

Hospodin je mé světlo a má spása – koho se mám bát? Hospodin je pevnost mého života – koho se mám bát? Žalm 27:1

 

abychom svítili těm, kteří žijí ve tmě a ve stínu smrti, abychom vedli naše nohy na cestu pokoje." Lukáš 1:79

 

Podíval jsem se na zemi a byla beztvará a prázdná; a na nebesích a jejich světlo zmizelo. Jeremiáš 4:23

 

Světlo svítí ve tmě a tma ho nepohltila. Jan 1:5

 

když jsem z mraků udělal jejich oděv a zahalil je do husté tmy, Job 38:9

 

Běda těm, kteří jdou do velkých hlubin, aby skryli své plány před Pánem, kteří svou práci konají ve tmě a myslí si: „Kdo nás vidí? Kdo to bude vědět?" Izajáš 29:15

 

Bude střežit nohy svých věrných služebníků, ale bezbožní budou umlčeni na místě temnoty. 1. Samuelova 2:9

 

Dokud jsem na světě, jsem světlo světa." Jan 9:5

Každý, kdo tvrdí, že je ve světle, ale nenávidí bratra nebo sestru, je stále ve tmě. 1. Jana 2:9

Potom jim Ježíš řekl: „Budete mít světlo ještě chvíli. Kráčej, dokud máš světlo, než tě zachvátí tma. Kdo jde ve tmě, neví, kam jde. Věřte ve světlo, dokud světlo máte, abyste se stali dětmi světla." Když Ježíš domluvil, odešel a skryl se před nimi. Jan 12:35-37

Tvé oko je lampou tvého těla. Když jsou vaše oči zdravé, celé vaše tělo je také plné světla. Ale když jsou nezdravé, vaše tělo je také plné temnoty. Dbejte tedy na to, aby světlo ve vás nebylo temnotou. Lukáš 11,34-35

 

lid žijící ve tmě uviděl velké světlo; nad těmi, kdo žijí v zemi stínu smrti, zasvitlo světlo." Matouš 4:16

 

Každý dobrý a dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel, který se nemění jako pohyblivé stíny. Jakub 1:17

 

Ale vy jste vyvolený lid, královské kněžstvo, svatý národ, Boží zvláštní vlastnictví, abyste mohli hlásat chválu toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1. Petra 2:9

 

Město nepotřebuje, aby na něj svítilo slunce ani měsíc, neboť sláva Boží mu dává světlo a jeho lampou je Beránek. Zjevení 21:23

 

Viděl jsem, že moudrost je lepší než bláznovství, stejně jako je lepší světlo než tma. Kazatel 2:13

 

Toto je verdikt: Světlo přišlo na svět, ale lidé milovali temnotu místo světla, protože jejich skutky byly zlé. Jan 3:19

 

Světlo svítí ve tmě a tma ho nepohltila. Jan 1:5

 

Rozvíjení vašich slov dává světlo; dává pochopení prostému. Žalm 119:130

 

Věřte ve světlo, dokud světlo máte, abyste se stali dětmi světla." Když Ježíš domluvil, odešel a skryl se před nimi. Jan 12:36-37

 

Někteří seděli ve tmě, v naprosté tmě, vězni trpící v železných řetězech, Žalm 107:10

 

Ale pokud jsou vaše oči nezdravé, celé vaše tělo bude plné temnoty. Jestliže je tedy světlo ve vás temnotou, jak velká je tato temnota! Matouš 6:23

Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Efezským 5:8


Hospodin je můj pastýř, nic mi nechybí. Nechává mě uléhat na zelené pastviny, vede mě k tichým vodám, osvěžuje mou duši. Vede mě po správných cestách kvůli svému jménu. I když půjdu nejtemnějším údolím, nebudu se bát žádného zla, protože ty jsi se mnou; tvá hůl a tvá hůl mě utěšují. Připravuješ přede mnou stůl před mými nepřáteli. Pomažeš mi hlavu olejem; můj pohár přeteče. Tvá dobrota a láska mě jistě budou provázet po všechny dny mého života a já budu přebývat v domě Páně navěky. Žalm 23

Chvála Bohu, který stvořil nebesa i zemi a učinil tmu i světlo. Přesto ti, kdo nevěří, připisují svému Pánu rovného. Korán 6:1

 

Bůh je Světlo nebes a země. Alegorií Jeho světla je sloup, na kterém je lampa. Lampa je ve skle. Sklo je jako zářivá planeta, poháněná požehnaným stromem, olivovníkem, ani východním ani západním. Jeho olej by se téměř rozzářil, i kdyby se ho nedotkl žádný oheň. Světlo nad světlem. Bůh vede ke svému světlu, koho chce. Bůh takto uvádí podobenství pro lid. Bůh si je vědom všeho. V domech, ve kterých Bůh dovolil vyrůst a v nichž je oslavováno Jeho jméno. Je v něm oslavován, ráno i večer. Od lidí, kteří ani obchod, ani obchod neodvádí jejich pozornost od Boží památky, od vykonávání modliteb a od dávání almužen. Bojí se dne, kdy budou srdce a zraky převráceny. Bůh je odmění podle toho nejlepšího, co udělali, a rozmnoží je ze své štědrosti. Bůh se stará o koho chce, aniž by počítal. Pokud jde o ty, kteří nevěří, jejich díla jsou jako fata morgána v poušti. Žízeň předpokládá, že je to voda. Dokud ho nedosáhne, zjistí, že to nic není, ale najde tam Boha, který mu v plné výši vyrovná účet. Bůh je rychlý v účtování. Nebo jako naprostá tma v rozlehlém oceánu, pokrytém vlnami, nad nimiž jsou vlny, nad nimiž je mlha. Tma nad temnotou. Když zvedne ruku, sotva ji uvidí. Komu Bůh nedal světlo, nemá světlo. Korán 24:35-40

 

Jejich podoba je tomu, kdo zapálil oheň; když se rozsvítilo všude kolem něj, Bůh jim sebral světlo a nechal je ve tmě, aby neviděli. Hluchý, němý, slepý. Nevrátí se. Nebo jako průtrž mračen z nebe, ve kterém je tma, hromy a blesky. Tisknou si prsty do uší před blesky ve strachu ze smrti. Ale Bůh obklopuje nevěřící. Blesk jim málem vytrhne zrak. Kdykoli se jim rozsvítí, chodí v ní; ale když se nad nimi setmí, zůstanou stát. Kdyby Bůh chtěl, mohl by jim odebrat sluch a zrak. Bůh je schopen všeho. Korán 2:17-20

 

Alif, Lam, Ra. Písmo, které jsme vám zjevili, abyste mohli vyvést lidstvo z temnoty do světla – se svolením jejich Pána – na cestu Všemohoucího, Chvályhodného. Korán 14:1

 

Zjevili jsme Tóru, v níž je vedení a světlo. Podle ní vládli Židům podřízení proroci, rabíni a učenci také, protože byli povinni chránit Boží knihu a byli toho svědky. Nebojte se tedy lidí, ale bojte se Mne. A neprodávejte má zjevení za levnou cenu. Ti, kdo nevládnou podle toho, co Bůh zjevil, jsou nevěřící. Korán 5:44

 

V jejich stopách jsme poslali Ježíše, syna Marie, naplňujícího Tóru, která ho předcházela; a dali jsme mu evangelium, v němž je vedení a světlo a potvrzující Tóru, která ho předcházela, a vedení a radu pro spravedlivé. Korán 5:46

 

Bůh je Pánem těch, kdo věří; Vyvádí je z temnoty do světla. Pokud jde o ty, kteří nevěří, jejich páni jsou ti zlí; vynášejí je ze světla do temnot – to jsou obyvatelé Ohně, v němž budou navždy přebývat.  Neuvažoval jsi o tom, kdo se hádal s Abrahamem o svého Pána, protože mu Bůh dal svrchovanost? Abraham řekl: "Můj Pán je ten, který dává život a způsobuje smrt." Řekl: "Dávám život a působím smrt." Abraham řekl: „Bůh přináší slunce z východu, tak ho přiveď ze západu,“ takže rouhač byl zmaten. Bůh nevede lidi, kteří se provinili. Nebo jako ten, kdo prošel kolem města zhrouceného na základy. Řekl: "Jak to může Bůh oživit po jeho zániku?" Potom ho Bůh nechal zemřít na sto let a pak ho vzkřísil. Řekl: "Jak dlouho jsi otálel?" Řekl: "Zdržel jsem se den nebo část dne." Řekl: „Ne. Zůstal jsi sto let. Nyní se podívej na své jídlo a pití – nezkazilo se – a podívej se na svého osla. Uděláme z vás zázrak pro lidstvo. A podívejte se na kosti, jak je naaranžujeme, a pak je oblékneme do masa.“ Když mu to bylo jasné, řekl: "Vím, že Bůh má moc nade vším." A když Abraham řekl: "Pane můj, ukaž mi, jak oživuješ mrtvé." Řekl: "Ty jsi nevěřil?" Řekl: "Ano, ale abych uklidnil své srdce." Řekl: „Vezmi čtyři ptáky a nakloň je k sobě, pak polož část na každý kopec a pak je zavolej; a přijdou k vám. A vězte, že Bůh je mocný a moudrý." Korán 2:257-260

Je to On, kdo rozzářil slunce a měsíc světlo a určil mu fáze – abyste znali počet let a výpočet. Bůh toto všechno nestvořil jinak než s pravdou. Podrobně popisuje odhalení pro lidi, kteří vědí. Ve střídání noci a dne a v tom, co Bůh stvořil na nebi a na zemi, jsou znamení pro vědomé lidi. Korán 10:5-6

Když Josef řekl svému otci: „Otče můj, viděl jsem jedenáct planet, slunce a měsíc; Viděl jsem, jak se mi klaněli." Korán 12:4

V den, kdy budou některé tváře zběleny a některé zčernaly. Pokud jde o ty, jejichž tváře jsou zčernalé: "Nevěřili jste poté, co jste uvěřili?" Pak ochutnej trest za to, že jsi nevěřil. Ale pokud jde o ty, jejichž tváře jsou zbělené: jsou v Božím milosrdenství a zůstávají v něm navždy. Toto jsou zjevení Boží. Přednášíme vám je v pravdě. Bůh si nepřeje žádnou nespravedlnost vůči lidstvu.  Korán 3: 106-108

 

. Řekněte: „Nalézám útočiště u Pána úsvitu. Od zla toho, co stvořil. A od zla temnoty, jak se shromažďuje. A od zla těch, kdo praktikují čarodějnictví. A od zla závistivce, když závidí.“ Korán 113

 

Řekněte: „Hledám útočiště u Pána lidstva. Král lidstva. Bůh lidstva. Od zla záludného našeptávače. Kdo šeptá do srdcí lidí. Mezi džiny a mezi lidmi." Korán 114

bottom of page