top of page
UGC logo.png

Oběť

Co je Sacrifice?

„Oběť“ znamená vzdát se něčeho navzdory lásce k tomu –  pro Boha nebo někoho jiného.

Proč je oběť důležitá?

Oběť nám může pomoci mít lepší vztah s naším Stvořitelem a mezi sebou navzájem. Oběť je nezbytná k tomu, abychom se stali nádobami, jejichž prostřednictvím lze naši lásku sdílet s ostatními.  Prostřednictvím činů  oběť pomáháme ve prospěch jak sobě, tak i  ostatní využívají požehnání, která nám byla udělena,; což nám umožňuje vytvářet šťastnější prostředí, uspokojivější vztahy  a funkčnější společnosti  které nejsou poháněny ‚egem‘ a ‚chamtivostí‘.  Prostřednictvím činů oběti vytváříme silnou platformu pro ostatní, aby byli kreativnější a „věrnější svému účelu duše“.   Oběť je nezbytná, chceme-li se rozvíjet a růst jako jednotlivci z duchovní perspektivy.  Pomáhá našim srdcím sjednotit se v aktech lásky, míru a laskavosti, a proto zůstat „spojeni“ se zdrojem Života a mezi sebou navzájem.  

Jak nám může oběť pomoci?

Oběť nám může pomoci mnoha způsoby. Může nám pomoci projevit svou vděčnost a uznání Bohu za to, co máme, tím, že se o to podělíme s ostatními, kteří mají méně štěstí. Může nám to pomoci, abychom se cítili více hodnými Jeho odpuštění, a proto je pravděpodobnější, že se k Němu obrátíme s upřímným pokáním, pokud jsme zhřešili poté, co k nám přišlo poznání.  Může nám to pomoci cítit se blíže k Němu, a proto je pravděpodobnější, že budeme mít prospěch z Jeho krásných vlastností a začleníme je do našich životů, převezmeme odpovědnost a použijeme tyto vlastnosti k tomu, abychom pomáhali a prospívali druhým na jeho Cestě. Ti, kteří milují druhé tak, jako milují sami sebe, prostřednictvím činů  oběť se stanou schopni dokázat svými skutky, které skutečně věří, tím, že se budou chovat k druhým tak, jak by si oni sami přáli, aby se oni chovali k nim.

Někdy můžeme být nuceni „dávat“, abychom pomohli někomu jinému, abychom dosáhli „návratu“, nebo protože věříme, že sami z toho budeme mít prospěch. Někdy lidé dělají druhým dobře, aby je měli „líbí“, díky čemuž se například cítí lépe sami se sebou. Nebo možná děláte skutek laskavosti, abyste se cítili ‚ocenění a oceňování druhými‘. Nebo dávat charitu na veřejnosti, aby si udělal lepší „jméno“. Mnozí jsou poháněni činy oběti, protože věří, že jim to umožní stát se tak či onak „úspěšnějšími“. Položme si otázku – je tento akt „oběti“ řízen egem a chamtivostí, nebo je veden nezištností? Skutky oběti za účelem získání „návratu“ jsou stále dobré, pokud akt oběti pomáhá druhým. Když však očekáváme a dostaneme odplatu za to, co považujeme za oběť – mohli bychom namítnout, že to ve skutečnosti není skutečná oběť – protože naše záměry nejsou založeny na tom, že se něčeho úplně vzdáme kvůli někomu jinému. Je řízena láskou k sobě, spíše než láskou k druhým. Když 'dáme', abychom se v tomto vrátili  světový život,  vkládáme očekávání na ostatní, že „ocení“ to, co pro ně děláme – a to může způsobit, že se budou cítit nepříjemně, a pokud nám neoplatí, nebo pokud nedostaneme zpět to, co očekáváme, může to mít negativní ovlivnit naše vztahy s ostatními a snížit pravděpodobnost, že budeme nadále pomáhat druhým.  

Někteří z nás mohou být hnáni k „oběti“ s čistým úmyslem lásky k našemu Stvořiteli a protože chceme „dokázat“ svou lásku k Němu. Tito jedinci mají tendenci být poháněni láskou k Němu, oddaností a touhou být Mu blíž, a stávají se proto ochotnými „služebníky“, kde mohou být dokonce připraveni obětovat své životy v Jeho Věci. Když studujeme Písmo, Boží služebníci jsou pozváni, aby sloužili lidstvu a převzali odpovědnost za své chování tím, že přispějí společnosti a prospěchu druhých tím, že začlení Jeho vlastnosti do jejich chování. Stávají se nádobami pro Jeho Světlo, aby svítilo na zbytek lidstva, a díky své oddanosti Mu často zápasí a čelí těžkostem na Jeho Cestě. Tito jedinci jsou připraveni obětovat  světských fyzických radostí a vzdát se svých  světská požehnání a potěšení výměnou za vnímání duchovní Přítomnosti jejich Stvořitele a pozvat ostatní, aby dělali totéž.  

 

Písmo nás učí, že „oběť“ nám může pomoci „očistit“ se od hříchu.  V minulosti a podle Písma lidé přinášeli zápalné oběti Pánu a byli požádáni, aby se vzdali toho, co milují a přinášejí jako „oběť Jemu“. Až do doby  druhý chrám v Izraeli, mnozí věřili, že hříchy mohou být odpuštěny pouze zvířecími oběťmi.  Mnoho lidí stále nabízí modlitbu, půst a charitu čistě proto, aby potěšili svého Boha – a obětují Mu např. zvířata. během  pouť v Mekkah-  ale položme si otázku – proč od nás Bůh žádá takovou oběť? „Potřebuje“ naše modlitby? „potřebuje“ naše oběti? „Potřebuje“, abychom se postili, uctívali a modlili se a obětovali tyto věci pro Něho? Čím více studujeme Písmo – tím více chápeme, že Bůh je „prostý všeho, co potřebujeme“ a jsme to „my sami“  že tyto oběti mají užitek a je to užitek, který má pro nás, co těší našeho Stvořitele. Skrze oběť ‚ukazujeme‘ a ‚potvrzujeme‘ svou lásku a oddanost k Němu a pro  ostatní. Skrze zbožnost oběti a dokazování své oddanosti Mu se k Němu přibližujeme a skutky oběti pomáhají  abychom se cítili více hodni Jeho Přítomnosti. Když se cítíme více hodni Jeho Přítomnosti, cítíme se lépe schopni se k Němu obrátit o odpuštění a věříme, že přijme naše pokání. Mnozí věří, že dobré skutky ruší špatné skutky a že skrze skutky oběti jsme proto ‚očištěni‘ od hříchů. Podle Písma je Bůh Všeodpouštějící a Nejmilosrdnější a odpouští těm, kteří hřeší z nevědomosti a činí pokání a napravují své cesty. Ale co ti, kteří hřeší, když vědí, že to, co se rozhodnou udělat nebo říci, je „špatné“ a nelíbí se Mu? Hanba za vlastní vinu poté, co zhřeší, když vědí, může někdy zabránit duši požádat o odpuštění  protože sami mohou mít pocit, že nejsou ‚hodni‘ Jeho odpuštění. Proto skutky oběti, jako je modlitba za druhé, půst, dobročinnost a dávání toho, co milujeme, abychom pomáhali druhým, a obětování našich požehnání ve prospěch druhých, nám mohou pomoci převzít „zodpovědnost“ za naše činy a potvrdit naše srdce, že jsme opravdu vděční za požehnání, která  bylo nám dáno a že skutečně činíme pokání a že pokud se k Němu obrátíme s žádostí o odpuštění, zasloužíme si to.  Naše skutky  oběť pro Něho je jako skutky „boje“ v Jeho věci, a tímto způsobem nám umožňuje stát se nádobami lásky, kde můžeme svítit Jeho Světlem a láskou na druhé.  

Písmo nám připomíná, že úmysl našeho srdce je nejdůležitější, když přinášíme oběti Našemu Stvořiteli. Zda jsou naše oběti „přijaty“, a tedy prospěšné pro naši duši, závisí na záměru, který za tím stojí – pochází skutečně z lásky k druhým? a touží po Jeho Přítomnosti?  

Jak může obětování pomoci druhým?

Oběť pro druhé: To je, když obětujeme své vlastní štěstí a dáváme to, co milujeme, ve prospěch nebo štěstí druhých. Ti, kteří milují ostatní, jako milují sami sebe, nebo dokonce více, než milují sami sebe, se s větší pravděpodobností zapojí do těchto činů. Skutečný  oběť pro druhé je, když dáváme bez očekávání návratu. Mohou existovat různé úrovně obětování pro druhé – například dávání těm, které milujeme od naší rodiny a přátel, a když vidíme, jaký to má pro ně prospěch, můžeme být šťastní, protože „vidíme“, jak naše oběti pomáhají těm, které milujeme. Další úrovní by bylo dávat tajně těm, které neznáme, kteří nejsou z naší pokrevní rodiny, kteří ani nevědí, kdo jsme, když jim dáváme. Když se obětujeme pro druhé – záměr v našich srdcích má tendenci být „ve prospěch druhých“. Když se obětujeme kvůli soucitu a lásce, kterou chováme k druhým,  

Jak a co bychom měli obětovat?

Existují různé druhy obětí. Oběť může zahrnovat vzdání se „času“ nebo „jídla“ nebo „peněz“ nebo „oděvu“ – čehokoli, co zahrnuje darování od nás samotných s úmyslem potěšit nebo poděkovat Bohu nebo někomu prospět. Zde je několik příkladů obětí:

Modlitba za druhé

Půst

Krmení hladových

Péče o sirotka

Charitativní dárcovství

Vzdát čas „naslouchat“ druhým a pomáhat jim v jejich zápasech

Vzdát se času být tu pro ostatní v hodině potřeby

Péče o někoho, kdo trpí zdravotním stavem

Vzdát se času a  vynaložit úsilí na sdílení našich znalostí s ostatními

Věnovat čas a úsilí tomu, abychom se postavili proti útlaku vůči našim bližním

Pomoc nevidomému přejít ulici

Krmení hladového zvířete

Poskytnutí tepla a přístřeší jinému jedinci popř  stvoření

Pomoc cestovateli

Milá slova

Usmívat se, aby ostatní byli šťastní

Posíláme jeden druhému svůj mír a požehnání

Ovládání našich tužeb a emocí ve prospěch jiného jedince

Převzít odpovědnost za svůj projev a chování, abychom předešli zbytečnému ubližování druhým

...cokoli, co zahrnuje „dávání“ toho, co milujeme, se záměrem potěšit Boha nebo prospět někomu jinému nebo jinému stvoření, lze považovat za akt oběti. Čím více jsme byli požehnáni bohatstvím a znalostmi, čím více jsme schopni sdílet s druhými a podle Písma, čím více máme, tím více bychom měli dávat jako oběť nebo oběť jako způsob, jak projevit své uznání a sloužit. Bůh a  lidstvo. Na druhou stranu, čím méně budeme muset dávat a sdílet s druhými, tím méně se od nás bude očekávat a „žádná duše není pověřena nad svou kapacitu“.  

A pamatujme – Bůh nepotřebuje naše oběti – potřebujeme to my sami a máme z toho prospěch my sami a společnosti, ve kterých žijeme, abychom navázali lepší spojení s naším Zdrojem a měli lepší vztah mezi sebou.  

(Výše uvedené psaní je založeno na  odrazy doktora Laleho  Tuncer)  

Citáty z Písma na Sacrifice

„A pokud jeho prostředky nestačí na dvě hrdličky nebo dva holuby, přinese jako svou oběť, kterou se provinil, desetinu efy vybrané mouky k oběti za hřích; nebude do ní přidávat olej ani na ni dávat kadidlo, protože je to oběť za hřích.“  Leviticus 5:11

„Mají přinést knězi jako oběť za vinu berana ze stáda, jednoho bez vady a odpovídající hodnoty. Tímto způsobem za ně kněz usmíří křivdu, které se neúmyslně dopustili, a bude jim odpuštěno.“ Leviticus 5:18

"A jestli on."  být  chudý a nemůže dostat tolik; potom vezme jednoho beránka  pro  oběť za vinu, aby se mávalo, aby se za něho vykonalo smíření, a jedna desetina jemné mouky zamíchané s olejem k oběti masné a špalek oleje;'  Leviticus 14:21

"A také kněží, kteří se přibližují k Hospodinu, ať se posvěcují, aby se na ně Hospodin nezlomil."  Exodus 19:22

„A ať mi udělají svatyni; abych mohl bydlet mezi nimi.“ Exodus 25:8

"Pak Hospodin Bůh vzal toho muže a postavil ho do zahrady Eden, aby ji opatroval a střežil."  Genesis 2:15

„Všechno živé, co se hýbe, bude pro tebe pokrmem; stejně jako zelenou bylinu jsem ti dal všechno.“ Genesis 9:3

'Až Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvou hranici, jak ti slíbil, a ty řekneš: 'Dej mi jíst maso', protože toužíš jíst maso, smíš jíst tolik masa, kolik si tvé srdce přeje.'  Deuteronomium 12:20

'Nezanedbávej konat dobro a dělit se o to, co máš, protože takové oběti jsou Bohu milé.'  Židům 13:16

„Konat spravedlnost a právo je pro ně přijatelnější  Pán  než obětovat.“ Přísloví 21:3

‚Toto je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jste moji přátelé, pokud děláte, co vám přikazuji.“ Jan 15,12-14

'Řekl: Vezmi svého syna, svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako zápalnou oběť na jedné z hor, o nichž ti povím.'  Genesis 22:2

A Samuel řekl: „Má  Pán  jako velké potěšení v zápalných obětích a obětech, jako v poslušnosti hlasu  Pán? Hle, poslouchat je lepší než oběť a poslouchat než tuk skopců. 1. Samuelova 15:22

'Neboť se ti nebude líbit v oběti, nebo bych ji dal; nepotěší vás zápalná oběť. Oběti Boží jsou zlomeným duchem; zlomeným a zkroušeným srdcem, Bože, nepohrdneš.“ Žalm 51:16-17

"Neboť život těla je v krvi a dal jsem to za tebe na oltář, abys vykonal smíření za tvé duše, neboť je to krev, která usmíření životem." Leviticus 17:11

„V oběti a oběti jsi se nezalíbil, ale dal jsi mi otevřený sluch. Zápalnou oběť a oběť za hřích jsi nepožadoval.' Žalm 40:60

'Jdi a zjisti, co to znamená: 'Chci milosrdenství, a ne oběť.' Neboť jsem nepřišel volat spravedlivé, ale hříšníky.'  Matouš 9:13

'Neboť pokud budeme dál úmyslně hřešit poté, co jsme obdrželi poznání pravdy, nezbývá už žádná oběť za hříchy.' Židům 10:26

'A muž křičel proti oltáři podle slova  Pán  a řekl: „Ó oltáři, oltáři, takto praví  Hospodin: Hle, rodu Davidovu se narodí syn, jménem Josiáš, a obětuje na tobě kněze výsostí, kteří na tobě přinášejí oběti, a budou na tobě spáleny lidské kosti.  1Král 13:2

„Nikdo nemá větší lásku než to, že někdo položí život za své přátele. Jan 15:13

'Neboť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil...'  Marek 10:45

„Král však řekl Arauně: „Ne, ale koupím to od tebe za cenu. Nebudu obětovat zápalné oběti  Pán  můj bože, to mě nic nestojí." David tedy koupil mlat a voly za padesát šekelů stříbra.“ 2. Samuelova 24:24

"Pak Noe postavil oltář."  Pán  a vzal trochu z každého čistého zvířete a trochu z každého čistého ptactva a obětoval zápalné oběti na oltáři. A když  Pán  cítil příjemnou vůni,  Pán  řekl si v srdci: „Už nikdy nebudu proklínat zemi kvůli člověku, protože úmysl lidského srdce je zlý od jeho mládí. Ani už nikdy nesrazím všechny živé tvory, jak jsem to udělal.“ Genesis 8:20-21

„Zasvěť mi všechny prvorozené. Cokoli první otevře lůno mezi lidem Izraele, jak člověka, tak zvířete, je moje.“  Exodus 13:2

'Neboť kdo by si zachránil život, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život pro mě, zachrání si ho.' Lukáš 9:24

"A kdybyste věděli, co to znamená: 'Chci milosrdenství, a ne oběť,' neodsoudili byste nevinné."  Matouš 12:7

'A kdo nevezme svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.' Matouš 10:38

"Izrael se tedy vydal na cestu se vším, co měl, a přišel do Beer-šeby a obětoval Bohu svého otce Izáka."  Genesis 46:1

'A uzavře s mnohými pevnou smlouvu na jeden týden a na polovinu týdne ukončí oběti a oběti. A na křídle ohavností přijde ten, kdo zpustoší, dokud se na pustošitele nevylije stanovený konec.“  Daniel 9:27

"Jsem dobrý pastýř." Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“  Jan 10:11

„Pokud muž sexuálně lže se ženou, která je otrokyní, přidělenou jinému muži a dosud nebyla vykoupena ani jí nebyla dána svoboda, je třeba rozlišovat. Nebudou usmrceni, protože nebyla svobodná; ale svou náhradu přinese  Pane, ke vchodu do stanu setkávání, beran na oběť za vinu. A kněz za něj vykoná smíření s beranem oběti za vinu před ním  Pán  za jeho hřích, kterého se dopustil, a bude mu odpuštěn za hřích, kterého se dopustil.“ Leviticus 19:20-22

"Přesto to byla vůle."  Pán  rozdrtit ho; zarmoutil ho; když jeho duše přinese oběť za vinu, uvidí své potomstvo; prodlouží dny své; vůle toho  Pán  bude prosperovat v jeho rukou.“  Izajáš 53:10

'Hospodin nenávidí oběť bezbožných, ale modlitba upřímných se mu líbí.' Přísloví 15:8

'Řekni: 'Moje modlitby a oběť, můj život a smrt, jsou všechny pro Boha, Pána všech světů...' Korán 6:162

 

„Nikdy nedosáhneš spravedlnosti, pokud neutrácíš z toho, co miluješ. Ať utratíte cokoliv, Bůh si toho je plně vědom.“ Korán 3:92

„A vyprávěj jim pravdivě příběh o dvou synech Adamových, když přinesli oběť, a ta byla přijata jedním z nich, a druhým nepřijata. "Určitě tě zabiju," řekl jeden. "Bůh přijímá pouze bohabojné," řekl druhý."  Korán 5:27

'Věřící! Nerušte své skutky milosrdenství tím, že budete zdůrazňovat svou shovívavost a způsobovat zranění, jako to dělá ten, kdo utrácí své bohatství jen proto, aby ho lidé viděli, a nevěří v Boha a Poslední den. Příkladem jeho utrácení je skála s tenkým povlakem země: když ji udeří silný déšť, země je odplavena a skála zůstane holá; takoví lidé nemají ze svých dobročinných činů žádný zisk. Bůh nestaví popírače Pravdy na správnou cestu.“ Korán 2:264

„Pomozte si navzájem ve skutcích zbožnosti a spravedlnosti. A nepomáhejte si navzájem ve skutcích hříšnosti a přestoupení. A buďte si vědomi Boha. Vpravdě, Bůh je v trestu přísný“ Korán 5:2

„Dáváš-li milodary otevřeně, je to dobré, ale pokud to tajíš a dáváš potřebným v soukromí, je to pro tebe lepší a odčiní to některé tvé špatné skutky: Bůh si je dobře vědom všeho, co dělat.' Korán 2:271

"Vskutku, muži, kteří praktikují charitu a ženy, které praktikují charitu, a [ti, kteří] půjčili Bohu dobrou půjčku - bude pro ně rozmnožena a budou mít vznešenou odměnu." Korán 57:18

'A ty, kteří se snaží v Naší (příčině),- My je jistě povedeme na naše Cesty: Neboť Bůh je vpravdě s těmi, kdo jednají správně.' Korán 29:69

 

„Jdi vpřed, lehký a těžký! Bojujte Božím způsobem se svým majetkem a se svým já; to je pro tebe lepší, věděl jsi to?“ Korán 9:41

 

„Ti, kteří zůstávají doma bez dobrého důvodu, se mezi věřícími nerovnají těm, kdo usilují o věc Boží osobně nebo svým majetkem. Těm, kdo usilují o Jeho věc osobně nebo svým majetkem, Bůh udělil vyšší hodnost než těm, kteří zůstávají doma. Bůh slíbil, že každý dostane svůj náležitý díl odměny, ale těm, kteří usilují o jeho věc, poskytne mnohem větší odměnu než těm, kteří zůstanou doma (bez důvodu).' Korán 4:95

 

'Když je Ježíš našel, jak popírají pravdu, řekl: "Kdo mi pomůže ve věci Boží?" Učedníci odpověděli: "Jsme pomocníci Boží. Věříme v něho. Ježíši, dosvědč, že jsme se podřídili jeho vůli." Korán 3:52

 

„Věřící, buďte pomocníky Božími, jako když se Ježíš, syn Marie, zeptal učedníků: „Kdo budou mými pomocníky pro věc Boží?“ a učedníci odpověděli: "My jsme pomocníci Boží." Skupina Izraelitů v něj věřila a jiní ho odmítli. Pomohli jsme věřícím proti jejich nepřátelům a oni zvítězili.“ Korán 61:14

 

Potom, když byl dost starý na to, aby ho doprovázel, řekl: "Můj synu, ve snu vidím, že tě zabíjím, tak se podívej, co si myslíš." Řekl: "Ó můj otče, dělej, jak ti bylo přikázáno. Najdete mě, dá-li Bůh, z trpělivých." Když se pak oba podvolili a on položil své čelo na zem, zavolali jsme na něj: "Ó Abrahame, uvěřil jsi tomu vidění!" Ve skutečnosti tak odměňujeme dobročinné. Tohle byl opravdu jasný test. Udělali jsme pro něj ústupek místo hrobové porážky. A zachovali jsme jeho historii pro ty, kteří nás následovali. Mír s Abrahamem. Odměňujeme tak dobročinné. Byl jedním z Našich věřících služebníků.“ Korán 37:102-111

 

„A pro všechna náboženství jsme ustanovili obřad [oběti], aby mohli zmiňovat jméno Boha nad tím, co jim poskytl [obětní] zvířata. Neboť váš bůh je jeden Bůh, tak se mu podřiďte. A dejte dobrou zprávu pokorným [před jejich Pánem]“ Korán 22:34

 

"Modlete se tedy ke svému Pánu a obětujte [jemu samotnému]." Korán 108:2

 

"Zvířecí obětiny pro tebe jsme určili mezi božími obřady." Korán 22:36

 

"Ani jejich maso ani jejich krev se k Bohu nedostanou, ale je to tvoje úcta, která se k Němu dostane." Korán 22:37

...'A pro toho, kdo je nemocný nebo trpí poraněním hlavy, je uděleno 'fidya' (povolení) půstu nebo dávání na charitu nebo dodržováním bohoslužebného rituálu.' Korán 2:196.

bottom of page