top of page

kdo je Bůh?

Některé Boží vlastnosti (podle Písma):

'Pán světů', 'Spasitel'  „Nejsoucitnější“, „Nejmilostivější“, „Nejodpouštějící“, „Nejmilosrdnější“, „Dokonalý“, „Všemocný“, „Dobročinný“, „Král“, 'Spravedlivý',  'Suverénní Pán', 'Svatý', 'Nejčistší', 'The  Strážce  víry'  'Bountiful One', 'The Giver of Peace', 'The Free of Nouze'  '  Guardian of Faith', 'The Protector', 'The All-Mighty', 'The Strong', 'The Compeller', 'The Majestic', 'The Best of Creators', ''Zdroj života' 'Božský, ' 'The Evolver', 'The Maker', 'The Fashioner', 'The Subduer', 'The Dominant', 'The Bestower', 'The Sustainer', 'The Provider', 'The Opener', 'The Reliever' , 'The All-Knowing', 'The Retainer', 'The Expander', 'Abaser', 'The Exalter', 'The Honorer',  „Vše slyšící“, „Vševidoucí“, „Soudce“, „Spravedlivý“, „Jemný“, „Vědomý“, „Ten  Shovívavý', 'The Great One', ''The All-Mighty', 'The All-Faithful', The 'Compeller', ''Superb' 'The Majestic', 'The Preserver', 'The Maintainer', ' The Reckoner, 'The Sublime One', 'The Genous', 'The Watcher', 'The Responsive', 'The Vast', 'The Provider',  „Vznešený“, „Jedinečný“, „Nejmoudřejší“, „Vědomý“, „Největší  Milující', 'The Glorious', 'The Resurrector', 'The Witness', 'The Truth', 'The Trustee', 'The Strong', 'The Pevný', 'The Supporter', 'The Chvályhodný', ' Všeobjímající', 'Ochránce před zlem', 'Osvoboditel', 'Probuzeč', 'Počítadlo', 'Původce', 'Rozmnožovatel', 'Vyživovatel', 'Restaurátor', 'The Destroyer', 'The Alive', 'The Self-subsisting', 'The Perceiver', 'The Unique', 'The One', 'The Eternal', 'The Schopný', 'The Powerful', 'The Expediter', 'The Delayer', 'The First', 'The Last', 'The Manifest', 'The Hidden',  ‚Guvernér‘, ‚Nejvznešenější‘, ‚Zdroj veškerého dobra‘, ‚Přijímatel pokání‘, ‚Mstitel‘, ‚Omilostňující‘, ‚Soucitný‘, ‚Král králů‘, ‚The Lord of Majesty and Bounty', 'The Equitable', 'The Gatherer', 'The  Soběstačný“, „Obohacovač“, „Doručovatel“, „Vyvažovač“, „Příznivý“, „Světlo“, „Nesrovnatelný“, „Ten  Věčný', 'Dědic', 'Nejlepší  Průvodce'  , 'Pacient'.......

 

'..Volejte Boha nebo volejte Milosrdné; ať už voláte na cokoli, jemu patří ta nejkrásnější jména...“ Korán 17:110

„Podle Abrahámových písem Bůh stvořil člověka k obrazu sebe sama. Je Jediným Pravým Bohem, Náš Stvořitel a Zdroj života – a patří mu ta nejkrásnější jména a atributy. Podle Písma byla člověku udělena „svobodná vůle“, a proto má možnost si vybrat, čemu věří. Toto je právo dané všem lidem. Člověk má tedy schopnost (která se může jednotlivec od jednotlivce lišit) podle toho, jak používá svou mysl a srdce, prostřednictvím svého vnímání reality a života,  a intelekt a rozum, navázat vztah s ostatními prostřednictvím poznání a pochopení toho, jak začlenit Jeho vlastnosti do svého vlastního života. Proto získáváním moudrosti a hledáním pravdy s upřímností čestného srdce a přemýšlením a začleňováním  tyto vlastnosti prostřednictvím našich vlastních zkušeností a našich zkušeností mezi sebou, jsme schopni se přiblížit k ‚Poznání‘ Ho, a tedy k životu v ‚Míru‘ v sobě a jeden v druhém. Podle Písma:  aniž bychom měli dobrý vztah s našimi  Stvořiteli, nejsme schopni mezi sebou navázat dobré vztahy – protože všechny vlastnosti, které nám umožňují mít mezi sebou lepší vztahy, závisí na „spravedlnosti“ a schopnosti posuzovat „správné“ od „špatného“. Abychom byli schopni ‚chovat se k sobě navzájem tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám‘, Písmo nás vyzývá, abychom  brát  zodpovědnost za svůj život podle našich schopností,  a začlenění  pojmy „mír, milující laskavost,  pravda, poctivost, poctivost, pokora, důvěra, spravedlnost,  respekt, tolerance, oběť, odpuštění, radost, vděčnost, vytrvalost a spravedlnost' do našich životů. Abrahámovský popis Boha prostřednictvím Písma předávaného prostřednictvím „proroků a poslů“ zní, že je zdrojem života, zdrojem stvoření, zdrojem pravdy, zdrojem moudrosti, zdrojem veškerého poznání, zdrojem světla , Zdroj lásky, Zdroj milosrdenství, Zdroj odpuštění a Zdroj všeho, co je „Dobré“ a všeho, co existuje.  Písmo vyzývá lidstvo, aby se obrátilo ke svému Zdroji života a „odevzdalo se“ Jeho „Božské vůli“, aby dosáhlo  Mír a moudrost a život, Jediný pravý Bůh, a hledat pomoc v modlitbě a skutcích „oběti“  v pořádku pro člověka  být ‚zachráněn‘ před zlem a zkázou, která může nastat  z vlastní 'svobodné vůle;' převzetím odpovědnosti za svůj projev a chování podle našich nejlepších schopností a možností.

(Na základě úvah a porozumění Dr. Lale  Tuncer- Kéž nás rozšíří ve znalostech a moudrosti, pomůže nám hledat pravdu, pomůže nám a dá nám schopnost posuzovat „správné“ od „špatného“ podle našich nejlepších schopností a pomůže nám naplnit náš potenciál jako lidstva. podle Jeho Boží vůle.  Amen)  

Některé citáty z Písma

"Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi." Genesis 1:1

'Volej k Bohu nebo volej Nejmilosrdnějšího; ať zavoláš cokoliv, Bohu patří ta nejkrásnější jména.“  Korán 17:110

'Bůh existuje. Není Boha kromě něho, věčného a Strážce života. Ospalost nebo spánek ho nezmocňují. Jemu patří vše, co je na nebi i na zemi. Nikdo se u Něho nemůže přimlouvat za druhé jinak než s Jeho svolením. Ví o přítomnosti i minulosti lidí. Nikdo nemůže pochopit nic z Jeho poznání kromě toho, co jim On dovolil pochopit. Nebesa a země jsou pod Jeho nadvládou. Při zachování obou nepociťuje únavu. On je Nejvyšší a Největší.“  Korán 2:255

„Bůh není člověk, aby lhal, ne lidská bytost, aby změnil názor. Mluví a pak nejedná? Slibuje a neplní?' Numeri 23:19

„...“ Pán, Hospodin, soucitný a milostivý Bůh, pomalý k hněvu, překypující láskou a věrností, udržující lásku tisícům a odpouštějící špatnost, vzpouru a hřích. Přesto nenechává viníky bez trestu... “ Exodus 34:5-7

„Pokud jde o Boha; Jeho cesta je dokonalá: Pánovo slovo je bezchybné; Chrání všechny, kdo k Němu hledají útočiště.“  Žalm 18:30

"A nebesa hlásají Jeho spravedlnost, protože je Bohem spravedlnosti." Žalm 50:6

„Pán je milostivý a spravedlivý; náš Bůh je plný soucitu.“ Žalm 116:5

„Neboť Hospodin Bůh je slunce a štít, Hospodin dá milost a slávu, nic dobrého neudělá  zadržen pro ty, kteří chodí vzpřímeně.“ Žalm 84:11

„Bůh je Světlo nebes a země. Příklad Jeho Světla je jako výklenek, ve kterém je lampa, lampa je ve skle, sklo jako by to byla perleťová (bílá) hvězda zažehnutá z (oleje) požehnaného olivovníku, ani jeden z východu ani ze západu, jehož olej by téměř zářil, i kdyby se ho nedotkl oheň. Světlo za světlem. Bůh vede ke svému Světlu, koho chce. A Bůh dává lidem příklady a Bůh ví o všem.'  Korán 25:35

Neboť Slovo Boží je živé a aktivní. Ostřejší než jakýkoli dvousečný meč. Proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku; Soudí myšlenky a postoje srdce.“  Židům 4:12

‚Neboť kdo je Bůh kromě Pána? A kdo je ta skála kromě našeho Boha?' Samuel 22:32

„Ale plány Páně jsou pevné navěky, záměry Jeho srdce po všechna pokolení. Požehnaný národ, jehož Bohem je Hospodin, lid, který si vyvolil za své dědictví. Hospodin shlíží z nebe a vidí celé lidstvo;' Žalm 33:11-13

'... "On je Bůh, Jediný. Bůh Absolutní. Neplodí, ani nebyl zplozen. A není s Ním nic srovnatelného." Korán: Kapitola 112.

‚Nevzpomněl jsi na toho, kdo se hádal s Abrahamem o svého Pána [pouze] kvůli Bohu?  dal mu královský úřad? Když Abraham řekl: "Můj Pán je ten, kdo dává život a způsobuje smrt," řekl: "Dávám život a působím smrt." Abraham řekl: „Vskutku, Bože  přivede slunce od východu, tak ho přiveď od západu." Nevěřící byl tedy ohromen [údivem] a Bůh nevede lidi, kteří se provinili. " Korán 2:258

„Chvála Pánu, Bohu našemu Spasiteli, který denně nese naše břemena. Náš Bůh je Bůh, který zachraňuje; od Svrchovaného Pána přichází útěk ze smrti.“ Žalm 68:19-20

„Cokoli je na nebi a na zemi, oslavuje Boha  a On je Slavný, Všemoudrý.  Jeho je svrchovanost nebes a země. Je to On, kdo dává život a způsobuje smrt a On je schopen dělat všechno.  On je První a Poslední, Projevený a Neprojevený. A On je Vševěd.  On je ten, kdo stvořil nebesa a zemi v šesti dnech [a časovém období] a poté povstal nad trůnem. Je si plně vědom toho, co jde do země a co z ní vychází a co sestupuje z nebe a co na něj stoupá. A On je s vámi, ať jste kdekoli. A Bůh  je Vševidoucí toho, co děláte.  Jeho je Svrchovanost nebes a země a Bohu  vrátit všechny věci.  Spojuje noc se dnem a spojuje den s nocí a má plnou znalost tajemství a záměrů v srdcích.  Korán 57:1-6

Tato stránka je momentálně ve vývoji. Pokud byste chtěli přispět a podělit se s námi o své myšlenky, pohledy a nápady, napište nám na e-mail a my si přečteme a zamyslíme se nad vaším pohledem: Mír a požehnání.

lale.tuncer@universalgodmessageofpeace.co.uk

bottom of page