top of page
UGC logo.png

Spravedlnost

 

co je spravedlnost?

 

Spravedlnost je obecně chápána jako kvalita být „spravedlivý“ a „rozumný“. Je to zásada, že lidé dostávají to, co si zaslouží; s tím, že výklad toho, co potom představuje „zasluhující“, je ovlivněn řadou oblastí; včetně konceptů morálky – založené na etice, racionalitě, právu, náboženství, spravedlnosti a poctivosti.  

 

Proč je spravedlnost důležitá?

 

Abychom na to mohli odpovědět – položme si otázku – jaký by byl svět bez ‚spravedlnosti‘?

Můžeme mít skutečný mír bez spravedlnosti? Můžeme mít skutečnou laskavost bez spravedlnosti? Můžeme mít opravdový soucit bez spravedlnosti? Jak se můžeme stát skutečně spravedlivými na individuální i globální úrovni, zatímco se odvracíme od nespravedlnosti? Jak můžeme milovat Boha, který je všespravedlivý, když to nedokážeme zavést do našich životů? Jak se k sobě můžeme chovat tak, jak bychom chtěli, aby se s námi zacházelo, pokud se nesnažíme ze všech sil překonat útlak a korupci v našich společnostech?  Jak můžeme svému Stvořiteli dokázat svou „spravedlnost“, aniž bychom byli věrní tomu, co chápeme jako „účel naší existence“?

Zavedením „spravedlnosti“ se učíme chránit sebe a své komunity před „škodou“, a proto vytváříme platformu, na které můžeme konat „dobro“. Jak můžeme bez platformy „nezpůsobit škodu“ mezi sebou nastolit mír a jednotu, kde jsme schopni vytvářet vztahy založené na důvěře a projevovat si navzájem bezmezně láskyplnou laskavost?  

Někteří říkají, že „spravedlnost“ je formou útlaku a kontroly – ale podívejme se na to jiným způsobem – jak můžeme být „svobodní“, když žijeme ve světě „strachu“ a který nám brání skutečně vyjadřovat se a respektovat rozmanitost? Pravá spravedlnost podle Abrahámova Písma je o umožnění lidstvu, aby se opět cítilo „svobodně“ a hledalo svůj pravý smysl duše, aniž by to způsobilo újmu druhým nebo odebralo právo druhým vyjádřit se. Jde o vybudování „bezpečné“ platformy, na které se můžeme cítit inspirováni k tomu, abychom se chovali k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.  

 

Jak může zavedení spravedlnosti pomoci nám a našim společnostem?

Tím, že jsme „spravedliví“ a „spravedliví“ ve všech našich záležitostech a interakcích s ostatními – pomáhá ostatním, aby nám důvěřovali, a proto umožňuje vytvářet důvěryhodné vztahy s ostatními na osobní i společenské úrovni. Pomáhá nám to poznat naše „hranice“ a dává nám úroveň svobody v rámci těchto hranic, se kterou můžeme žít, jak chceme, podle úrovně své svobodné vůle a fyzických schopností. To proto umožňuje společnostem respektovat rozmanitost a umožňuje lidem a skupinám jednotlivců praktikovat v souladu s jejich kulturami a tradicemi, aniž by se „báli“ vyjádřit se a být kreativní. Když mají společnosti pevný soubor pravidel a soudních soudů, které jsou založeny na demokratickém vládnutí, lidé, kteří v této komunitě žijí, se cítí ceněni a respektováni a „bezpeční“ a „svobodní“, aby mohli žít život podle toho nejlepšího jejich schopnost a svoboda volby.  

Položme si však otázku – existuje soubor pravidel nebo „platforma“ hranic, na kterých by vlády a společnosti měly stavět svůj zákon? V průběhu let jsme viděli, že smíchání toho, co definujeme jako „náboženství Boha“ se „zákonem země“, může způsobit, že se lidé, kteří tam žijí, budou cítit povinni vyznávat náboženství, o kterém nevěří, že je správné, a pokud cokoli je odrazuje od myšlenky mít víru úplně. Vidíme vlády, které způsobují korupci, utrpení a útlak ve jménu „náboženství“ a nutí lidi, aby praktikovali náboženské rituály proti vůli lidí. – Zeptejme se – je to „spravedlnost“? které by Bůh chtěl pro svůj lid?  

Když se podíváme na Písmo, zjistíme, že nás Bůh ve skutečnosti vybízí k tomu, abychom respektovali právo všech lidí svobodně praktikovat své náboženství, a že v náboženství by nemělo být nátlaku. Vidíme však také, že přikázání „Noahide“ jsou doporučeným souborem principů, které má lidstvo používat jako minimální „platformu“, na které lze stavět naše soudy ( viz odkaz ) jako vodítko. Je na společnostech a demokracii, aby se rozhodly, zda založí své soudy podle těchto hranic – ale co nás reflexe historie učí, že když vlády nedosahují nebo překračují kteroukoli z jejích hranic – často vidíme, jak se znovu objevuje korupce, útlak a zlořády. v našich společnostech, včetně rasismu, sexuálního útlaku, loupeží, vražd, znásilnění, podvodů, cizoložství, porušení příbuzenských pout, vydávání křivých svědectví atd., se naše vztahy začnou rozpadat a naše společnosti se naplní mentálním, fyzickým, duchovním a emocionální boje.  

Sociální spravedlnost totiž závisí na našem vzájemném vztahu. Písmo nás učí, že náš vzájemný vztah závisí na našem vztahu k našemu Stvořiteli. Abychom měli lepší vztah se svým Stvořitelem, učíme se přizpůsobovat svou morálku a zásady řeči a chování způsobem, který nepřekračuje hranice lidstva. Dokud se budeme držet v tom, abychom nezpůsobili škodu druhým – do jaké míry se člověk rozhodne dělat dobro – záleží na nich.  

Jak se můžeme stát spravedlivějšími jako jednotlivci a společnosti?

Podle Písma je způsob, jak nastolit spravedlnost, prostřednictvím ‚respektu‘ – k našemu Stvořiteli, k sobě navzájem a ke všem stvořením velkým i malým. Jak však můžeme být nuceni respektovat něco, o čem možná nevíme? Jak můžeme zůstat oddáni zákonu, který není zapsán v našich srdcích? Takže odpověď musí ležet ve znalostech a moudrosti – a hledání „pravdy“. Člověk to nemůže udělat bez sebereflexe, rozumu a porozumění. Nebo bez dotazů na sebe a ostatní a na informace, které jsou jim poskytovány. Člověk nemůže hledat pravdu, aniž by oni sami byli ‚pravdiví‘. Neboť jak poznají, že je to pravda, a poznají její platnost? Jak budou skutečně respektovat pravdu, kterou najdou, když ji sami nedefinují ve svém chování? Takže možná odpověď leží zde – „Pravdivost.“ – Čím pravdivější jsme ve všem, co říkáme a děláme – takže naše srdce je v souladu s naší řečí a činy, tím je pravděpodobnější, že my sami budeme „pravdivé“. “ k účelu naší duše – a když to pochopíme – možná cesta ke skutečné spravedlnosti přijde přirozeně...

Abrahámská písma nás vybízejí, abychom přemýšleli o Božích vlastnostech a abychom je co nejvíce začlenili do svého života. S tím přichází moudrost – as moudrostí přichází schopnost  „soudit“ mezi správným a špatným. Díky získání moudrosti se člověk cítí lépe schopen udělat úsudek o tom, jak se v dané situaci chovat a díky čemu společnost funguje a co ne. Čím více přijmeme odpovědnost za to, že to budeme dělat na individuální úrovni, tím více se naše demokratická společnost přiblíží k ustavení mírumilovného království a vedení a soudních soudů, které poskytují pocit bezpečí a zaopatření pro své lidi – kde se opět můžeme cítit svobodně vyjadřovat svůj talent a kulturu a různé barvy prostřednictvím kreativity a zároveň si navzájem pomáhat a učit se jeden od druhého navzdory našim rozdílům v barvě, kultuře, rase a pohlaví.

(Výše uvedený text je založen na úvahách Dr. Lale Tuncera)  

Citáty z Písma o spravedlnosti

'Je to On, kdo vám umožňuje cestovat po zemi i po moři, dokud, když jste na lodích a ony s nimi plují dobrým větrem a radují se z toho, přijde bouřkový vítr a vlny na ně přijdou odevšad a oni se domnívají že jsou obklopeni, prosí Boha a jsou k Němu upřímní v náboženství: "Pokud byste nás před tím zachránili, určitě budeme mezi vděčnými." Ale když je zachrání, okamžitě se dopustí bezpráví na zemi bezpráví. Ó lidstvo, vaše nespravedlnost je pouze proti vám samým, protože [je to pouze] požitek ze světského života. Potom se k nám vrátíte a my vás budeme informovat o tom, co jste dělali.“ Korán 10:22-23

„Skála, jeho dílo je dokonalé, protože všechny jeho cesty jsou spravedlností. Je to Bůh věrný a bez nepravosti, spravedlivý a přímý.“ Deuteronomium 32:4

„Spravedlnost a spravedlnost jsou základem Tvého trůnu; před tebou jde neochvějná láska a věrnost.' Žalm 89:14


„Dejte spravedlnost slabým a sirotkům; zachovat práva postižených a nemajetných.“ Žalm 82:3

„Naučte se konat dobro; hledat spravedlnost, napravovat útlak; přines spravedlnost sirotkům a potěš věc vdovy.“ Izajáš 1:17

„Řekl ti, člověče, co je dobré; a co od tebe Hospodin požaduje, než abys činil spravedlnost a miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem?' Micheáš 6:8

„Ale běda vám, farizeové! Neboť dáváte desátek z máty, routy a každé byliny a zanedbáváte spravedlnost a lásku Boží. To jsi měl udělat, aniž bys zanedbával ostatní.“ Lukáš 11:42

"Když je spravedlnost vykonána, přináší radost spravedlivým, ale děs těm, kteří se dopouštějí zla." Přísloví 21:15

‚Kdokoli řekne viníkům: ‚Jsi nevinný‘, bude proklet lidmi a odsouzen národy. Ale s těmi, kdo usvědčí viníky, to dopadne dobře, a dostanou se k nim bohaté požehnání.“ Přísloví 24:24-25

"Zločinci nechápou, co je správné, ale ti, kdo hledají Hospodina, tomu plně rozumí." Přísloví 28:5

"Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko a zub za zub." Ale říkám vám, neodporujte zlému člověku. Pokud tě někdo udeří do pravé tváře, natoč mu i druhou.“ Matouš 5:38-39

"Ale ať se spravedlnost valí jako řeka, spravedlnost jako nikdy neutichající proud!" Ámos 5:24

'Odvrať se od zlého a konej dobro; pak budeš navždy bydlet v zemi. Neboť Hospodin miluje spravedlivé a neopustí své věrné. Provinilci budou zcela zničeni; potomstvo bezbožných zahyne. Spravedliví zdědí zemi a budou v ní bydlet navěky.“ Žalm 37:27-29

Hospodin touží být milostiv k tobě; proto povstane, aby ti projevil soucit. Neboť Hospodin je Bůh spravedlnosti. Blahoslavení všichni, kdo na Něj čekají! Sionský lid, který bydlíte v Jeruzalémě, už nebudete plakat. Jak milostivý bude, když budete volat o pomoc! Jakmile uslyší, odpoví ti.“ Izajáš 30:18-19

„Ukázal ti, smrtelníku, co je dobré. A co od vás Hospodin požaduje? Jednat spravedlivě a milovat milosrdenství a chodit pokorně se svým Bohem.“ Micheáš 6:8

‚Neboť já, Hospodin, miluji spravedlnost; Nesnáším loupeže a křivdy. Ve své věrnosti odměním svůj lid a uzavřu s ním věčnou smlouvu. Jejich potomci budou známí mezi národy a jejich potomci mezi národy. Všichni, kdo je uvidí, poznají, že jsou to lid, kterému Hospodin požehnal.“ Izajáš 61:8-9

"Blaze těm, kdo jednají spravedlivě, kteří vždy dělají to, co je správné." Žalm 106:3

'Toto řekl Hospodin zástupů: 'Spravujte pravou spravedlnost; prokazujte si navzájem milosrdenství a soucit.“ Zachariáš 7:9

'Jen se řiď spravedlností a spravedlností, abys mohl žít a vlastnit zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.' Deuteronomium 16:20

"Spravedliví se starají o spravedlnost pro chudé, ale bezbožní se o to nestarají." Přísloví 29:7

„Nepřekrucujte spravedlnost; neprojevuj zaujatost k chudým a naklonění k velkým, ale suď svého bližního spravedlivě.“ Leviticus 19:15

‚Hospodin miluje spravedlnost a právo; země je plná jeho neutuchající lásky.“ Žalm 33:5

„Poslouchejte mě, můj lide; vyslyš mě, můj národe: Poučení ode mne vyjde; má spravedlnost se stane světlem pro národy. Má spravedlnost se rychle přibližuje, má záchrana je na cestě a má paže přinese právo národům. Ostrovy se na mě budou dívat a v naději čekat na mou paži.“ Izajáš 51:4-5

„Pak Ježíš řekl svým učedníkům podobenství, aby jim ukázal, že se mají stále modlit a nevzdávat se. Řekl: „V jistém městě byl soudce, který se Boha nebál ani se nestaral o to, co si lidé myslí. A v tom městě byla vdova, která k němu stále chodila s prosbou: 'Dej mi spravedlnost proti mému protivníkovi.' “ Nějakou dobu odmítal. Ale nakonec si řekl: ‚I když se nebojím Boha a nezajímá mě, co si lidé myslí, ale protože mě tato vdova neustále obtěžuje, dohlédnu na to, aby se dočkala spravedlnosti, aby nakonec nepřišla a nenapadla mě! ' “ A Pán řekl: „Poslouchejte, co říká nespravedlivý soudce. A nedosáhne Bůh spravedlnosti pro své vyvolené, kteří k němu dnem i nocí volají? Bude je stále odkládat? Říkám vám, On se postará, aby dosáhli spravedlnosti, a to rychle. Ale až přijde Syn člověka, najde na zemi víru?" Lukáš 18,1-8

„A ať je mezi vámi vždy skupina mužů, kteří by měli zvát k dobru, nařizovat ctnosti a zakazovat zlo. A jsou to oni, kdo bude prosperovat.“ Korán 3:105

„Nezabíjejte nikoho; Bůh to zakázal, kromě případů, kdy se jedná o spravedlnost.“ Korán 6:151

„Určitě budete zkoušeni ve svém majetku a ve svých osobách a jistě uslyšíte mnoho zraňujících věcí od těch, kterým byla dána Kniha před vámi, a od těch, kdo jsou Bohu rovni. Ale pokud prokážete statečnost a budete jednat spravedlivě, je to skutečně otázka silného odhodlání.“ Korán 3:187

„Ó vy, kteří věříte! buďte pevní ve věci Boží, vydávejte svědectví v spravedlnosti; a nenechte se nepřátelstvím lidí podněcovat, abyste jednali jinak než spravedlivě. Buďte vždy spravedliví, to je blíže ke spravedlnosti. A bojte se Boha. Bůh si je jistě vědom toho, co děláš.“ Korán 5:9

„A nevytvářej nepořádek na zemi, když už bude uvedena do pořádku, a vzývaj Ho se strachem a nadějí. Milosrdenství Boží je jistě blízko těm, kdo konají dobro.“ Korán 7:57

„Vskutku, Bůh nařizuje spravedlnost a činění dobra druhým: a dávání jako příbuzní; a zakazuje neslušnost a zjevné zlo a přestupky. Napomíná tě, abys dával pozor.“ Korán 16:91

"A služebníci Milosrdného Boha jsou ti, kteří chodí po zemi důstojným způsobem, a když je nevědomí osloví, řeknou "Pokoj"...." Korán 25:64

„Ó vy, kteří věříte; ať se jeden lid nevysmívá druhému lidu, který může být lepší než oni; ani nedovolte ženám, aby se vysmívaly jiným ženám, které mohou být lepší než ony.“ Korán 49:12

"A nehanobte své vlastní lidi ani se navzájem nenazývajte přezdívkami." Špatná je skutečně špatná pověst po vyznání víry; a ti, kdož nečiní pokání, činí špatnosti.“ Korán 49:12

„Ó lidstvo, stvořili jsme tě z muže a ženy; a učinili jsme z vás kmeny a podkmeny, abyste se navzájem znali. Opravdu nejčestnější z vás v očích Boha je ten, kdo je mezi vámi nejspravedlivější. Bůh je jistě vševědoucí, vševědoucí.“ Korán 49:14

„A nikdy si nemyslete, že Bůh neví, co provinilci dělají. Zdržuje je jen o den, kdy oči budou zírat [v hrůze].“ Korán 14:42

„Vy, kteří jste uvěřili, buďte vytrvale pevní ve spravedlnosti, svědkové pro Boha, i kdyby to bylo proti vám samým nebo rodičům a příbuzným. Ať je někdo bohatý nebo chudý, Bůh je více hoden obou. Nesledujte tedy [osobní] sklony, abyste nebyli spravedliví. A pokud překroutíte [své svědectví] nebo ho odmítnete [vydat], pak je Bůh skutečně vždy obeznámen s tím, co děláte.' Korán 4:135

 

‚Věřící, buďte neochvějní pro věc Boží a ‚spravedliví‘ ve vydávání svědectví. Nedovolte, aby nepřátelství skupiny vůči vám způsobilo, že byste se odchýlili od spravedlnosti. Buďte spravedliví, neboť to má blíže ke zbožnosti. Mít bázeň před Bohem; Bůh si je dobře vědom toho, co děláš.“  Korán 5:8

„A nejezte jeden druhému svůj majetek nespravedlivě (jakýmkoli nezákonným způsobem, např. krádeží, loupeží, klamáním atd.), ani nepodplácejte vládce (soudce před předložením vašich případů), že byste mohli vědomě sníst část majetku ostatní hříšně.“ Korán 2:88

'Opravdu! Bůh přikazuje, že byste měli vrátit důvěru těm, kterým náleží; a že když soudíte mezi lidmi, soudíte spravedlivě. Vpravdě, jak skvělé je učení, které vám On (Bůh) dává! Opravdu, Bůh je vždy Všeslyšící, Vševidoucí.“ Korán 4:58

„Věřícímu nepřísluší zabít věřícího jinak než omylem; a kdokoli omylem zabije věřícího, (je to nařízeno), musí propustit věřícího otroka a odškodnění (krvavé peníze, tj. Diya) bude dáno rodině zesnulého, pokud to neodpustí. Pokud zesnulý patřil k lidu ve válce s vámi a byl věřící, propuštění věřícího otroka (je předepsáno); a pokud patřil k lidem, se kterými máte smlouvu o vzájemném spojenectví, musí být jeho rodině vyplacena náhrada (krvavé peníze - Diya) a věřící otrok musí být osvobozen. A kdo shledává toto (pokání za osvobození otroka) nad své možnosti, musí se dva po sobě jdoucí měsíce postit, aby hledal pokání u Boha. A Bůh je vždy Vševědoucí, Všemoudrý. Korán 4:92

„Ó vy, kteří věříte! Plňte (své) závazky. Zákonná pro vás (k jídlu) jsou všechna dobytčata kromě toho, co vám bude oznámeno (zde), hra (také) je nezákonná, když převezmete Ihrâm za hadždž nebo 'Umrah (pouť). Opravdu, Bůh přikazuje, co chce.“ Korán 5:1

'... A soudíte-li, suďte mezi nimi spravedlivě. Věru, Bůh miluje ty, kteří jednají spravedlivě.“ Korán 5:42

„Ale jak k tobě přijdou pro rozhodnutí, když mají Taurât (Tóru), ve které je (prosté) Boží rozhodnutí; přesto se i poté odvrátí. Neboť oni (ve skutečnosti) nejsou věřící.“ Korán 5:43

„Vskutku, seslali jsme dolů Taurât (Tóru) [do Mûsâ (Mojžíše)], v něm bylo vedení a světlo, podle kterého proroci, kteří se podřídili Boží vůli, soudili za Židy. A rabíni a kněží [také byli pro Židy souzeni Taurâtem (Tórou) po těch prorocích], neboť jim byla svěřena ochrana Boží knihy a byli toho svědky. Nebojte se proto lidí, ale bojte se Mne (ó Židé) a neprodávejte mé verše za mizernou cenu. A kdokoli nesoudí podle toho, co Bůh zjevil, takoví jsou Kâfirûni (tj. nevěřící – v menší míře, protože nejednají podle Božích zákonů). Korán 5:44

"A my jsme jim v něm nařídili: "Život za život, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, zub za zub a rány rovné rovnému." Pokud však někdo odplatí odplatu jako dobročinnost, bude to pro něj odčinění. A kdokoli nesoudí podle toho, co Bůh zjevil, takoví jsou provinilci.“ Korán 5:45

„Ať lid Injeel (evangelia) posuzuje podle toho, co v něm Bůh zjevil...“ Korán 5:47

A tak mezi nimi suďte podle toho, co Bůh zjevil, a neřiďte se jejich marnými žádostmi, ale mějte se jich na pozoru, aby vás neodvrátili od něčeho z toho, co vám Bůh seslal. A pokud se odvrátí, pak vězte, že Boží Vůlí je potrestat je za některé jejich hříchy.“ Korán 5:49

„Požadují tedy soud (dnů) Nevědomosti? A kdo je lepší v soudu než Bůh pro lid, který má pevnou víru.“ Korán 5:50

„Ó vy, kteří věříte! Nezabíjejte hru, když jste ve stavu Ihrâm [pro Hajj nebo 'Umrah (pouť)], a kdokoli z vás ji zabije úmyslně, trestem je obětování jedlého zvířete přinesené do Ka'bah (tj. ovce, koza, kráva) ekvivalentní té, kterou zabil, jak soudili dva spravedliví muži mezi vámi; nebo by měl za odčinění nakrmit Masâkîna (chudé osoby) nebo jeho ekvivalent v Saumovi (půst), aby mohl okusit těžkost (trest) svého činu. Bůh odpustil, co je minulé, ale kdokoli se toho dopustí znovu, Bůh od něj vezme odplatu. A Bůh je Všemocný, Všemocný odplaty.“ Korán 5:59

 

"...a útlak je přísnější než zabíjení... a nebojujte s nimi v posvátné mešitě, dokud v ní nebudou bojovat s vámi..." Korán 2:191

„Bůh tě nepotrestá za přísahy, které uděláš náhodně, ale potrestá tě za přísahy, které uděláš úmyslně; za odčinění omylem učiněných nebo porušených přísah nakrmte deset Masakinů (chudých osob), na stupnici průměru těch, kterými živíte své vlastní rodiny; nebo je obléknout; nebo obsadit otroka. Ale kdo si to nemůže dovolit, měl by se tři dny postit. To je odčinění za přísahy, které jste složili nebo které jste omylem porušili. Chraň si tedy své úmyslné přísahy, jak ti to Bůh dal jasně najevo ve svém Ayatu, abys mohl být vděčný.“ Korán 5:89

"...a On je nejlepší ze soudců." Korán 6:57

Poté jsou vráceni Bohu, svému pravému Maulâ [Opravdovému Mistrovi (Bohu), Spravedlivému Pánu (aby je odměnil)]. Jistě, protože On je soud a On je nejrychlejší v zohlednění. Korán 6:62

„Řekni: „Mám hledat jiného soudce než Boha, když je to On, kdo vám seslal Knihu (Korán), podrobně vysvětlenou.“ Ti, kterým jsme dali Písmo, vědí, že je zjeveno z vašeho Pane v pravdě. Nebuďte tedy z těch, kdo pochybují.“ Korán 6:113

„Bůh vám nezakazuje jednat spravedlivě a laskavě s těmi, kteří proti vám nebojovali kvůli náboženství ani vás nevyháněli z vašich domovů. Bůh skutečně miluje ty, kdo jednají s spravedlností.“ Korán 60:8

'Co je to s tebou? Jak tě soudit?' Korán 68:36

"Nebo jsi od Nás přísahal až do Dne zmrtvýchvstání, že tvoje bude to, co budeš soudit?" Korán 68:39


 

bottom of page