top of page
UGC logo.png

Modlitba

Co to znamená 'Modlete se k Bohu?'

Modlitbu lze definovat jako zbožnou prosbu k Bohu nebo duchovní společenství s Bohem, jako je prosba, díkůvzdání, adorace nebo zpověď – nebo „služba srdce“.  Modlitbu lze konat individuálně nebo s ostatními. Lidé se mohou modlit mnoha způsoby, tiše v sobě nebo jako vnější projev prostřednictvím fyzických pohybů, jako je úklona, vstávání a poklona.

Proč je modlitba důležitá?

Skrze modlitbu vytváříme příležitost k navázání „vztahu“ s naším Stvořitelem, Zdrojem života, Vyšší Bytostí, které patří ta Nejkrásnější Jména, protože nám to umožňuje „vnímat“, a proto těžit z přímého spojení, které máme s naším Tvůrce.  

Jak nám může modlitba pomoci?

Ustavení modlitby nám umožňuje „zaměřit se“, „vzpomenout si“, „přemítat“ a „meditovat“ na Jeho krásné vlastnosti, na svět, ve kterém žijeme, na naše požehnání, na naše chování a zapojit Ho do našich úvah a životů prostřednictvím našich zkušeností. Skrze modlitbu můžeme chválit a  oslavujte našeho Stvořitele. Poskytuje příležitost „činit pokání“ za naše hříchy tím, že ho požádáme o odpuštění a milost. Prostřednictvím modlitby můžeme děkovat Bohu za naše požehnání a za požehnání těch, které milujeme. Můžeme požádat o pomoc a vedení v dobách těžkostí pro druhé i pro sebe. Prostřednictvím modlitby můžeme hledat vedení, moudrost, osvícení, víru a poznání. Když se modlíme „všímavě“, učíme se o sobě a o tom, co je pro nás důležité.

Někteří z nás se modlí pouze k našemu Stvořiteli v dobách strádání a úzkosti, zatímco zanedbávají Jeho památku v dobách klidu. Zdá se, že jiní projevují vděčnost a oslavují Ho v dobách klidu, zatímco odmítají věřit a obracet se k Němu kvůli hněvu a pýše v dobách těžkostí a soužení. Někteří z nás mohou navenek vykonávat modlitební rituály, když si ve skutečnosti nepamatují svá slova, a naše modlitby nepocházejí ze srdce – kvůli tomu, že jsou rozptylováni starostmi z minulosti nebo budoucnosti a neschopností se ‚soustředit‘. Někteří se rádi modlí sami v skrytu a jiní by si své modlitby ani neuvědomovali, zatímco jiní se raději modlí ve skupinách s ostatními, ale nezačleňují modlitbu do svého osobního života ve skrytu. Zjistili jsme, že nám někteří říkají, že fyzické rituály modlitby ovlivní sílu modlitby, např. vložení rukou do určité polohy, když se modlíme, nebo otočení určitým směrem – a to může někdy být rozptýlením a blokádou. lidé se skutečně modlí a spojují se se svým Stvořitelem ze srdce.

Často je to v dobách úzkosti, kdy se cítíme skutečně pokořeni, a proto jsme schopni vnímat spojení, které máme s naším Zdrojem. Často je to proto, že se díky utrpení a strádání cítíme „schopnější“ modlit se pravdivě a upřímně. Vděčnost však v dobách těžkostí umožňuje našemu srdci zůstat pokorná i v dobách lehkosti, což nám může pomoci udržet  vnímání našeho spojení.

Modlit se za druhé, když je mimo naši kontrolu, abychom jim pomohli fyzicky během jejich útrap a neštěstí, a může nám pomoci cítit, že děláme „něco“, abychom jim pomohli v jejich hodině nouze tím, že požádáme o pomoc našeho Stvořitele, který je schopen dělat všechny věci. Podle Písma, když se modlíme za druhé, Boží andělé se modlí za nás.

Jak může modlitba pomoci druhým?

Mnozí mají přirozený sklon modlit se za druhé, když chceme pro druhé to, co chceme pro sebe, a když skutečně věříme, že je důležité chovat se k druhým tak, jak bychom si přáli, aby se oni chovali k nám. Modlit se za druhé a za to, aby věděli, že se druzí za ně modlí, může být obrovskou pomocí, protože jim dá sílu a víru v době jejich nouze. Může jim to pomoci, aby se v tomto světě cítili „milováni“, oceňovaní a „oceňováni“, a proto je povzbuzuje, aby pokračovali ve svém životě v milující laskavosti. Modlitba jeden za druhého za odpuštění a za vedení a moudrost a sílu v období těžkostí i lehkosti může pomoci sjednotit naše srdce a posílit naše vztahy.  

Musíme si dávat pozor, abychom své modlitby nepoužívali jako způsob, jak „ovládat“ druhé, což vidíme, jak se děje u některých náboženských skupin jednotlivců. Tajná modlitba za druhé je mocnější a čistší než dát ostatním vědět, že se za ně modlíme. Nikdo z nás nemusí být závislý pouze na modlitbách druhých za nás, protože to mezi nás staví bariéru a blokádu, abychom navázali přímé spojení s naším stvořitelem, a pravděpodobně to povede k tomu, že zanedbáme svou vlastní modlitbu. Čím více se navzájem povzbuzujeme k modlitbám za druhé a čím více to děláme skrytě, tím je pravděpodobnější, že každý z nás bude mít prospěch z toho, že budeme vnímat a přijímat čisté a přímé spojení se svým Stvořitelem a že naše srdce budou sjednocena v Duch. Neměli bychom cítit potřebu přijímat „díky“ za naše modlitby za druhé, protože to může někdy rozptýlit krásu, která vychází ze srdce. Modlitba za druhé je pravděpodobně účinnější, když je to akt „oběti“, a tedy „dávání bez jakéhokoli očekávání návratu“, s výjimkou od Boha.  

Jak se máme modlit?

Každý z nás může mít přímý osobní vztah s Bohem – a abychom z něj měli co největší užitek, můžeme zkusit zapracovat na několika věcech:

-Sebekázeň

-Pokora

- Všímavost

-Vděčnost

-Hledání útočiště u Boha před zlými pokušeními od ‚Satana‘

-Modlit se ze srdce s upřímností

-Modlit se za druhé před nebo místo modlitby za sebe

-Modlit se v plném podrobení se Jeho vůli (přijmout, že pracuje tajemným způsobem a že naše modlitby nejsou vždy zodpovězeny tak, jak bychom mohli očekávat nebo jak bychom si přáli)

-Hledání vedení prostřednictvím moudrosti a poznání

- Pamatování a reflexe  Jeho krásné vlastnosti 

-Nabízení skutků „oběti“ spolu s našimi modlitbami (viz část „Oběť“)

(Výše uvedené spisy jsou založeny na úvahách Dr. Lale  Tuncer)

Některé modlitby z Písma:

„Ve jménu Boha, nejmilostivějšího, nejmilosrdnějšího.
Veškerá chvála patří Bohu, Pánu světů. Nejsoucitnější, nejmilosrdnější. Mistr Soudného dne. Tebe samotného uctíváme a tebe samotného žádáme o pomoc. Veďte nás na přímou cestu. Cesta těch, kterým jsi požehnal; ne z těch, kteří vyvolali tvůj hněv, ani z těch, kteří sešli z cesty. Amen' Korán kapitola 1

'...“Hledám útočiště u Pána úsvitu. Od zla toho, co stvořil. A od zla temnoty, když se usadí. A od zla foukačů v uzlech. A od zla závistivce, když závidí." Korán 113:1-5

'...“"Hledám útočiště u Pána lidstva. Vládce lidstva. Bůh lidstva. Před zlem ustupujícího našeptávače -Kdo šeptá [zlo] do ňader lidstva -Z řad džinů a lidstva ““ Korán 114:1-6

'...“On je Bůh (který je) Jeden. Bůh, věčné útočiště. Ani neplodí, ani se nerodí a nemá pro něj žádný ekvivalent." Korán
  112

 

„Otče náš, jenž jsi na nebesích:  Posvěť se jméno tvé.  Přijď království tvé.  Buď vůle tvá,  Na zemi stejně jako v nebi.  Dali nám dnes náš denní chléb.  A odpusť nám naše viny, stejně jako my odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám.  A neuveď nás v pokušení,  Ale zbav nás od zlého.  Neboť tvé je království i moc,  a sláva na věky věků.  Amen.' Matouš 6:9-13

'V tobě,  Pán  můj bože,  Vložil jsem svou důvěru.  Věřím v tebe;  nenech mě zahanbit,  ani ať moji nepřátelé nade mnou nezvítězí.  Nikdo, kdo v tebe doufá  bude někdy zahanben,  ale na ty přijde ostuda  kteří jsou zrádní  bez příčiny.  Ukaž mi své cesty,  Pán,  nauč mě své cesty.  Veď mě ve své pravdě  a pouč mě,  neboť ty jsi Bůh, můj Spasitel,  a má naděje je ve vás  celý den.  Pamatovat,  Pane, tvé velké milosrdenství a láska,  neboť jsou od pradávna.  Nepamatujte na hříchy mého mládí  a mé vzpurné způsoby;  podle tvé lásky  zapamatuj si mě,  pro tebe,  Pane, jsou dobré.  Dobrý a vzpřímený  je  Pán;  proto nařizuje  hříšníky na jeho cestách.  On vede  pokorný v tom, co je správné  a učí je  jeho cesta.  Všechny způsoby  Pán  jsou milující a věrní  vůči těm, kteří dodržují požadavky jeho smlouvy.  pro tvé jméno,  Pán,  odpustit  moje nepravost,  i když je to skvělé.  Kdo jsou tedy ti, kteří se bojí  Pán?  Bude je poučovat o způsobech  měli by si vybrat.  Budou trávit své dny v prosperitě,  a jejich potomci zdědí zemi.  The  Pán  svěřuje se  v těch, kdo se ho bojí;  dává najevo svou smlouvu  jim.  Moje oči jsou stále na  Pán,  neboť jen on vysvobodí mé nohy z léčky.  Obraťte se na mě  a buď mi milostivý,  neboť jsem osamělý  a postižený.  Zbavte se potíží  mého srdce  a vysvoboď mě z mého trápení.  Podívejte se na mé trápení  a mé trápení  a sejmi všechny mé hříchy.  Podívejte se, kolik je mých nepřátel  a jak zuřivě mě nenávidí!  Chraň můj život  a zachraň mě;  nenech mě zahanbit,  neboť se ukrývám  v tobě.  Květnová integrita  a vzpřímenost  chraň mě,  protože moje naděje,  Pane, [ c ]  je ve vás.  Dodej Izrael,  Bože,  ze všech jejich potíží!“ Žalm 25...'"Pane, dej nám dobré věci v tomto životě i v životě budoucím a zachraň nás před mukami ohně." Korán 2:201

'Náš pán! Daruj nám vytrvalost a upevni naši oporu a pomoz nám proti těm, kdo odmítají víru.“ Korán 2:250

'Náš pán! Pokud zapomeneme nebo upadneme do omylu, vezměte nás k úkolu.“ Korán 2:286

'Náš pán! Neklaď na nás takové břemeno, jaké jsi naložil na ty před námi.“ Korán 2:286

'Náš pán! Nevnucuj nám to, co nemáme sílu unést, dej nám odpuštění a smiluj se nad námi. Jsi náš ochránce. Pomozte nám proti těm, kdo popírají pravdu.“ Korán 2:286

'Náš pán! Ať se naše srdce neodchyluje od pravdy poté, co jsi nás vedl a udělil nám milost ze své milosti. Opravdu jsi Dárcem odměn bez míry.“ Korán 3:8

'Náš pán! Odpusť nám naše hříchy a nedostatek umírněnosti v našich činech a upevni naše kroky a pomoz nám proti těm, kdo popírají pravdu.“ Korán 3:147

'Náš pán! Kohokoli svěříš do ohně, skutečně jsi [ho] přivedl do hanby a provinilci nikdy nenajdou pomocníky.' Korán 3:192

'Náš pán! Hle, slyšeli jsme hlas, který nás volá k víře: "Věř v Pána svého" a uvěřili jsme.' Korán 3:193

'Náš pán! Odpusť nám naše hříchy a smazej naše špatné skutky a vezmi naše duše do společnosti spravedlivých.“ Korán 3:193

'Náš pán! A dej nám, co jsi nám slíbil od svých poslů, a zachraň nás od hanby v Soudný den. Vpravdě nikdy nesplníš svůj slib.“ Korán 3:194

'Náš pán! Zhřešili jsme sami proti sobě, a pokud nám nedáš odpuštění a neprokážeš nám svou milost, budeme zcela jistě ztraceni!“ Korán 7:23

'Náš pán! Neumisťujte nás mezi lidi, kteří se provinili zlým jednáním.“ Korán 7:47

'Náš pán! Otevři pravdu mezi námi a naším lidem, protože ty jsi nejlepší ze všech, kdo odhaluje pravdu.“ Korán 7:89

'Náš pán! Vylej na nás trpělivost a stálost a nechej nás zemřít jako ty, kteří se Ti odevzdali.“ Korán 7:126

'Náš pán! Nedělej z nás soud pro lidi, kteří se dopouštějí zla, a zachraň se jako ze své milosti před lidmi, kteří popírají pravdu.“ Korán 10:85-86

'Náš pán! Ty skutečně víš, co všechno můžeme skrýt [v našich srdcích], stejně jako vše, co vyneseme na světlo, neboť nic, ať už na zemi nebo v nebi, nezůstane před Bohem skryto.“ Korán 14:38

'Náš pán! Uděl nám milost ze své přítomnosti a nalož pro nás s našimi záležitostmi správným způsobem.“ Korán 18:

'Náš pán! Dej, aby naši manželé a naši potomci byli útěchou pro naše oči, a dej nám milost vést ty, kdo jsou si Tě vědomi.“ Korán 25:74

 

‚…budu ti děkovat, ó Pane; neboť ač jsi se na mě hněval, tvůj hněv je odvrácen a ty mě utěšuješ. Hle, Bůh je má spása, budu doufat a nebudu se bát; Neboť Hospodin Bůh je má síla a píseň a stal se mou spásou…“ Izajáš 12:1

'Náš pán! Vylej na nás trpělivost a stálost a nechej nás zemřít jako ty, kteří se Ti odevzdali.“ Korán 7:126

'Náš pán! Přijímáš všechny věci ve Své Milosti a Vědění, odpouštíš těm, kteří činí pokání a jdou po Tvé cestě, a odvracíš od nich trest pekla.“ Korán 40:7

'Náš pán! Učiň je vstoupit do zahrady Eden, kterou jsi slíbil jim a spravedlivým z řad jejich otců, jejich manželek a jejich potomků, neboť ty jsi vpravdě jediný, Všemohoucí a skutečně Moudrý.' Korán 40:8

'Náš pán! Osvoboď nás od mučení, protože opravdu věříme.“ Korán 44:12

'Náš pán! Odpusť nám naše hříchy i hříchy našich bratří, kteří nás vedli ve víře, a ať naše srdce nemá žádné nehodné myšlenky nebo pocity proti [komu] těm, kdo uvěřili. Náš pán! Jsi skutečně plný laskavosti a nejmilosrdnějšího“ Korán 59:10

'Náš pán! V Tebe jsme vložili svou důvěru a k Tobě se obracíme v pokání, neboť k Tobě je konec všech cest.“ Korán 60:4

 

...'Můj pane, udělej toto město  zajistěte a chraňte mě a mé syny od uctívání modl.' Korán 14:35

'Náš pán! Zdokonaluj pro nás naše světlo a odpusť nám naše hříchy, neboť Ty máš vpravdě moc nade vším.' Korán 66:8

„Mé srdce se raduje v Pánu; v Hospodinu je můj roh vyvýšen. Má ústa se chlubí mými nepřáteli,  neboť mám radost z tvého vysvobození. Není žádný Svatý jako Pán;  není nikdo kromě tebe;  není žádná skála jako náš Bůh. Nemluvte stále tak hrdě a nenechte svá ústa mluvit tak arogantně, protože Pán je Bůh, který ví, a u Něho jsou skutky váženy. Luky válečníků jsou zlomené, ale ti, kteří klopýtli, jsou ozbrojeni silou. Ti, kteří byli sytí, se najali na jídlo, ale ti, kteří měli hlad, už hlad nemají. Ta, která byla neplodná, porodila sedm dětí, ale ta, která měla mnoho synů, je pryč. Hospodin přináší smrt a oživuje; Snáší dolů do hrobu a vstává. Pán posílá chudobu a bohatství; Ponižuje a povyšuje. Pozvedá chudé z prachu a zvedá nuzné z hromady popela; Posadí je s princi a nechá je zdědit čestný trůn. Neboť základy země jsou Hospodinovy; na ně postavil svět. Bude střežit nohy svých věrných služebníků, ale bezbožní budou umlčeni na místě temnoty. Člověk nezvítězí silou; ti, kdo se protiví Hospodinu, budou zlomeni. Nejvyšší zahřmí z nebe; Hospodin bude soudit končiny země. Dá sílu svému králi a vyvýší roh svého pomazaného."  Samuel 2:1-10

 

„Kdo jsem, Pane Bože, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem? A přece to bylo v tvých očích bezvýznamné, Pane Bože, neboť jsi mluvil i o domě svého služebníka o vzdálené budoucnosti. A to je lidský zvyk, Pane Bože. A co víc ti může David říci? Nebo znáš svého služebníka, Pane Bože! Kvůli svému slovu a podle svého srdce jsi udělal všechnu tuto velikost, abys to svému služebníku dal vědět. Proto jsi veliký, Pane Bože; neboť není nikdo jako Ty a není Boha kromě tebe, podle všeho, co jsme slyšeli na vlastní uši. A jaký je jeden národ na zemi jako tvůj lid Izrael, kterého Bůh šel vykoupit pro sebe jako lid a udělat si jméno a udělat pro tebe velkou věc a strašné věci pro tvou zemi před tvým lidem, který Vykoupil jsi se z Egypta, od národů a jejich bohů? Neboť jsi si ustanovil svůj lid Izrael jako svůj lid navěky a ty, Hospodine, ses stal jejich Bohem. Nyní tedy, Pane Bože, slovo, které jsi mluvil o svém služebníkovi a jeho domě, potvrď navždy a učiň, jak jsi mluvil, aby bylo tvé jméno navěky zvelebováno slovy: ‚Hospodin zástupů je nad Bohem Izrael'; a nechť je před tebou postaven dům tvého služebníka Davida. Nebo ty, Hospodine zástupů, Bože Izraele, zjevil jsi svému služebníku: ‚Postavím ti dům‘; proto tvůj služebník našel odvahu modlit se k Tobě. Nyní, Pane Bože, ty jsi Bůh a tvá slova jsou pravda, a to dobré jsi slíbil svému služebníku. Nyní tedy kéž bys požehnal domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky. Ty jsi, Pane Bože, mluvil; a s tvým požehnáním ať je navždy požehnán dům tvého služebníka.“ Modlitba krále Davida; 2. Samuelova 7:18–29

 

„…“Velmi jsem zhřešil tím, co jsem udělal. Nyní však, Hospodine, odejmi prosím nepravost svého služebníka, neboť jsem jednal velmi pošetile." -2 Samuel 24:10


 

„... „Hospodine, Bože Izraele, není Bůh jako Ty na nebi nahoře ani na zemi dole, dodržující smlouvu a prokazující milosrdenství svým služebníkům, kteří jdou před tebou celým srdcem, kteří se drželi tvého služebníka, můj otče Davide, to, co jsi mu slíbil; skutečně jsi mluvil svými ústy a naplnil jsi to svou rukou, jak je tomu dnes. Nyní tedy, Hospodine, Bože Izraele, dodržuj se svým služebníkem Davidem, mým otcem, to, co jsi mu slíbil, když říkáš: ‚Nebude ti chybět muž, který by seděl na izraelském trůnu, jen pokud budou tvoji synové dbát svého způsob, jak přede Mnou kráčet, jako jsi chodil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele, nechť je, prosím, potvrzeno tvé slovo, které jsi řekl svému služebníku, mému otci Davidovi. Bude však Bůh skutečně přebývat na zemi? Hle, nebesa a nejvyšší nebe Tě nemohou obsáhnout, tím méně tento dům, který jsem postavil! „Přesto dej pozor na modlitbu svého služebníka a na jeho prosbu, Pane, můj Bože, abys vyslyšel volání a modlitbu, kterou se dnes tvůj služebník před tebou modlí; aby tvé oči byly otevřeny k tomuto domu ve dne i v noci, k místu, o kterém jsi řekl: ,Mé jméno tam bude,', abys naslouchal modlitbě, kterou se tvůj služebník bude modlit k tomuto místu. Naslouchej prosbě svého služebníka a svého lidu Izraele, když se modlí směrem k tomuto místu; slyš v nebi místo svého příbytku; slyšet a odpustit. Zhřeší-li člověk proti svému bližnímu a je nucen složit přísahu, a přijde a přísahá před Tvým oltářem v tomto domě, pak slyš v nebi, jednej a suď své služebníky, odsuzuj bezbožné tím, že si přijdou na své. hlavu a ospravedlňuje spravedlivého tím, že mu dává podle jeho spravedlnosti. Až bude tvůj lid Izrael poražen před nepřítelem, protože proti tobě zhřešil, pokud se k tobě znovu obrátí a vyznají tvé jméno a budou se k tobě modlit a prosit v tomto domě, pak vyslyš v nebi a odpusť hřích svému lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jejich otcům. Když se nebesa zavřou a nebude déšť, protože proti tobě zhřešili, a budou se k tomuto místu modlit a vyznávat tvé jméno a odvrátit se od svého hříchu, když je sužuješ, pak vyslyš v nebi a odpusť hřích svým služebníkům a ze svého lidu Izraele je vskutku nauč dobré cestě, po které mají chodit. A sešli déšť na svou zemi, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Bude-li v zemi hlad, bude-li mor, bude-li hniloba nebo plíseň, kobylky nebo kobylky, pokud je jejich nepřítel oblehne v zemi jejich měst, ať už je jakýkoli mor, jakákoli nemoc, jakákoli modlitba nebo prosba kterýmkoli člověkem nebo celým tvým lidem Izraelem, každý zná trápení svého srdce a rozpřáhl ruce k tomuto domu; pak vyslyš v nebi svůj příbytek a odpusť a jednej a odplat každému podle všech jeho cest, jejichž srdce znáš, neboť ty jediný znáš srdce všech lidských synů, aby se tě báli po všechny dny, žít v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Také o cizinci, který není z tvého lidu Izraele, když přichází z daleké země pro tvé jméno (neboť uslyší o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži); až přijde a bude se k tomuto domu modlit, slyš v nebi svůj příbytek a čiň podle všeho, co k tobě cizinec volá, aby všechny národy země znaly tvé jméno a bály se tě stejně jako tebe. lid Izraelský, aby věděli, že tento dům, který jsem postavil, se nazývá tvým jménem. „Až tvůj lid vyrazí do boje proti svému nepříteli, ať ho pošleš jakoukoli cestou, a bude se modlit k Hospodinu směrem k městu, které jsi si vyvolil, a k domu, který jsem postavil tvému jménu, vyslyš v nebi jejich modlitbu. a jejich prosby a udržovat jejich příčinu. „Když proti tobě zhřeší (neboť není člověka, který by nehřešil) a ty se na ně rozhněváš a vydáš je nepříteli, takže je odvedou do zajetí do nepřátelské země, daleké nebo blízké; jestliže se zamyslí v zemi, kde byli zajati, a budou činit pokání a budou k tobě prosit v zemi těch, kteří je zajali, říkajíce: 'Zhřešili jsme a dopustili jsme se nepravosti, jednali jsme bezbožně'; pokud se k tobě vrátí celým svým srdcem a celou svou duší v zemi svých nepřátel, kteří je zajali, a budou se k tobě modlit směrem k jejich zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a dům, který jsem postavil pro tvé jméno; pak vyslyš jejich modlitbu a jejich prosbu v nebi, ve svém příbytku, a zachovej jejich věc a odpusť svému lidu, který se proti tobě provinil, a všechny jejich prohřešky, kterými se proti tobě provinil, a učiň z nich soucit před těmi, kdo se jich zmocnili. v zajetí, aby se nad nimi slitovali (neboť jsou to tvůj lid a tvé dědictví, které jsi přinesl z Egypta z železné pece), aby tvé oči byly otevřené prosbě tvého služebníka a prosbu tvého lidu Izraele, abys mu naslouchal, kdykoli k tobě zavolají. Neboť jsi je oddělil od všech národů země jako své dědictví, jak jsi mluvil skrze Mojžíše, svého služebníka, když jsi vyvedl naše otce z Egypta, Pane Bože." 1. Královská 8:22-53

 

„…“Prosím tě, Pane Bože nebes, velký a hrozný Bože, který zachováváš smlouvu a milosrdenství pro ty, kdo ho milují a zachovávají jeho přikázání, nechť je nyní tvé ucho pozorné a tvé oči otevřené, abys slyšel modlitbu Tvůj služebník, o kterého se teď před tebou modlím, dnem i nocí, jménem synů Izraele, tvými služebníky, vyznávaje hříchy synů Izraele, kterými jsme se proti tobě provinili; Já a dům mého otce jsme zhřešili. Jednali jsme proti tobě velmi zkorumpovaně a nezachovávali jsme přikázání, ani nařízení, ani nařízení, která jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Jsi-li nevěrný, rozptýlím tě mezi národy. ale pokud se ke mně vrátíte a budete dodržovat má přikázání a budete je plnit, ačkoli ti z vás, kteří byli rozptýleni, byli v nejvzdálenější části nebes, shromáždím je odtud a přivedu je na místo, kam jsem se rozhodl. nechť přebývá Mé jméno.“ Jsou to tvoji služebníci a tvůj lid, které jsi vykoupil svou velkou mocí a svou silnou rukou. Ó Pane, prosím Tě, kéž je Tvé ucho pozorné k modlitbě Tvého služebníka a k modlitbě Tvých služebníků, kteří rádi uctívají Tvé jméno a činí Tvého služebníka dnes úspěšným a dej mu soucit před tímto mužem.” Nehemiáš 1: 5–11

 

'...Všichni se nás pokoušeli vyděsit a mysleli si: "Budou od práce odradit a ta se neudělá." Ale nyní, Bože, posilni mé ruce.“ Nehemjáš 6:9–14

 

'..Nahý jsem vyšel z matčina lůna; a nahý se tam vrátím. Hospodin dal a Hospodin vzal. Buď požehnáno jméno Páně…“ Job 1:21-22

 

'..Co je člověk, že ho zvětšuješ a že se o něj staráš, že ho každé ráno zkoumáš a každou chvíli zkoušíš? Nikdy ode mě neodvrátíš svůj pohled, ani mě nenecháš být, dokud nepolknu své sliny? Zhřešil jsem? Co jsem ti udělal, ó strážce lidí? Proč jsi si mě stanovil za svůj cíl, takže jsem sám sobě přítěží? Proč tedy neodpouštíš mé přestoupení a neodnímáš mou nepravost? Zatím si lehnu do prachu; A budete mě hledat, ale nebudu.“…“ Job 7:17–21

 

'...„Ó, kdybys mě skryl v šeolu, abys mě ukryl, dokud se k Tobě nevrátil tvůj hněv, kdybys mi stanovil hranici a pamatoval si mě! Když člověk zemře, bude znovu žít? Celé dny svého boje budu čekat, až přijde moje změna. Zavoláš a já ti odpovím; Budete toužit po práci svých rukou. Zatím počítáš mé kroky, nepozoruješ můj hřích. Mé provinění je zapečetěno v pytli a Ty zabaluješ mou nepravost. Ale padající hora se rozpadne a skála se pohne ze svého místa; Voda unáší kameny, její proudy smývají prach země; Takže ničíš naději člověka. Navždy ho přemůžeš a on odejde; Změníte jeho vzhled a pošlete ho pryč. Jeho synové dosahují cti, ale on o tom neví; Nebo se stanou bezvýznamnými, ale on to nevnímá. Ale jeho tělo ho bolí a truchlí jen pro sebe.“…“ Job 14:13–22

 

… „Hle, jsem bezvýznamný; co ti můžu odpovědět? Položil jsem si ruku na ústa. Jednou jsem promluvil a nebudu odpovídat; Dokonce dvakrát a už k tomu nebudu nic dodávat." Job 40:3–5

 

„…Potom Job odpověděl Hospodinu a řekl: Vím, že můžeš všechno a že žádný tvůj záměr nemůže být zmařen. Kdo je to, kdo skrývá radu bez znalosti? Proto jsem prohlásil to, čemu jsem nerozuměl, věci pro mě příliš úžasné, které jsem neznal. Slyšte nyní, a já promluvím; Zeptám se Tě a Ty mě poučíš. Slyšel jsem o tobě sluchem; ale nyní tě mé oko vidí; Proto se stahuji a činím pokání v prachu a popelu…“ Job 42:1–6

 

‚…děkujte Pánu, vzývejte Jeho jméno. Dejte poznat Jeho skutky mezi národy; Dejte jim, aby si pamatovali, že Jeho jméno je vznešené…“  Izajáš 12:4

 

„...Ó Pane, ty jsi můj Bůh; Budu tě vyvyšovat, chválit tvé jméno; Neboť jsi učinil zázraky, plány vytvořené již dávno, s dokonalou věrností. Nebo jsi učinil město v hromadu, město opevněné v zříceninu; palác cizinců už není městem, nikdy nebude znovu postaven. Proto tě bude oslavovat silný lid; Města nemilosrdných národů Tě budou uctívat. Neboť jsi byl obranou pro bezmocného, obranou pro nuzného v jeho tísni, útočištěm před bouří, stínem před horkem; Neboť dech nemilosrdných je jako bouře deště proti zdi. Jako vedro v suchu podmaňuješ rozruch mimozemšťanů; Jako žár ve stínu oblaku utichne píseň nelítostných...“ Izajáš 25:1-5

 

„…“Máme silné město; Pro bezpečnost staví zdi a hradby. Otevřete brány, aby vešel spravedlivý národ, ten, který zůstává věrný. Stálou mysl zachováš v dokonalém míru, protože v tebe důvěřuje. Věřte v Hospodina navěky, neboť v Bohu Hospodinu máme věčnou skálu. Snížil totiž ty, kdo přebývají na výšinách, město nenapadnutelné; Položí to nízko, položí to nízko k zemi, vrhne to do prachu. Noha to pošlape, nohy postižených, kroky bezmocných. Cesta spravedlivých je hladká; Ó vzpřímený, udělej cestu spravedlivé úrovně. Vskutku, když jsme šli cestou tvých soudů, Hospodine, dychtivě jsme na tebe čekali; Tvé jméno, dokonce Tvá vzpomínka je touhou našich duší. V noci po Tobě touží má duše, Vskutku, můj duch ve mně Tě pilně hledá; Neboť když země zakusí Tvé soudy. Obyvatelé světa se učí spravedlnosti. I když je bezbožným projevována přízeň, neučí se spravedlnosti; V zemi upřímnosti jedná nespravedlivě a nevnímá vznešenost Páně. Ó Pane, tvá ruka je pozdvižena, ale oni to nevidí. Vidí Tvou horlivost pro lid a jsou zahanbeni; Oheň skutečně pohltí tvé nepřátele. Pane, ty nám ustanovíš pokoj, neboť jsi pro nás také vykonal všechna naše díla. Pane, náš Bože, vládli nám jiní mistři kromě Tebe; Ale pouze skrze Tebe vyznáváme Tvé jméno. Mrtví neožijí, zesnulí duchové nevstanou; Proto jsi je potrestal a zničil a vymazal jsi na ně všechny vzpomínky. Rozmnožil jsi národ, Hospodine, rozmnožil jsi národ, jsi oslaven; Rozšířil jsi všechny hranice země. Ó Pane, hledali Tě v tísni; Mohli jen zašeptat modlitbu, vaše kázeň byla na nich. Když se těhotná žena blíží k porodu, svíjí se a volá v porodních bolestech: Tak jsme byli před tebou, Pane. Byli jsme těhotní, svíjeli jsme se v porodních bolestech, Rodili jsme, jak se zdá, jen do větru. Nemohli jsme dosáhnout vysvobození pro zemi, ani se nenarodili obyvatelé světa. Vaši mrtví budou žít; jejich mrtvoly povstanou. Vy, kdo ležíte v prachu, probuďte se a jásejte, neboť vaše rosa je jako rosa úsvitu a země porodí zemřelé duchy…“ Izaiáš 26:1-20


 

bottom of page