top of page
UGC logo.png

Svoboda uctívání

Co je svobodná vůle?

Svobodná vůle je doktrína, že chování lidských bytostí vyjadřuje osobní volbu a není jednoduše určeno fyzickými nebo božskými silami. Pojem svobodné vůle může být někdy matoucí pro ty, kdo také věří v předurčení a ve Všemocného a vševědoucího Boha, který zná budoucnost. Existují argumenty pro a proti existenci svobodné vůle – a někdy se můžeme přistihnout, že si klademe následující otázky…

Mají lidé svobodnou vůli?

Podle Písma ano, lidé mají určitou úroveň svobody volby. Jsou některá rozhodnutí, která jsou za nás učiněna, například kde se narodíme, kdo jsou rodiče, jak se jmenujeme a další faktory v našich životech, o kterých máme pocit, že je nemáme pod kontrolou nebo nad kterými nemáme možnost volby. Víra v posmrtný život, v němž bude každý jednotlivec nést odpovědnost za své skutky v tomto životě, však musí být slučitelná s vírou ve Všespravedlivého Boha a také s myšlenkou, že jsme do jisté míry odpovědní za svá rozhodnutí a chování v tento svět. Můžeme   otázka – do jaké míry nebo úrovně mají lidé svobodu volby? Z jakých faktorů máme na výběr? Máme všichni stejnou svobodu vůle, nebo se to mění od člověka k člověku?  

Do jaké míry za nás volíme?

Nikdo z nás nemá na výběr, kde se narodíme, kdy se narodíme, barvu pleti, genetickou výbavu, kdo jsou naši rodiče, určité zdravotní problémy nebo stavy, se kterými jsme se mohli narodit atd. – a je to jasné. že tato rozhodnutí za nás učinila Vyšší moc neboli předurčení. Někteří z nás mohou mít to štěstí, že se narodí do peněz a materialistického bohatství, zatímco jiní se narodí do chudoby a fyzického utrpení. Někdy dochází k přírodním katastrofám, nad kterými máme pocit, že je nemáme pod kontrolou. Smrt – koncept, kterému jsme všichni nuceni jednoho dne čelit. Někteří z nás mohou mít pocit, že mají velmi malou moc nebo kontrolu nad svými životy, ať už je to doma nebo v práci, kvůli svým životním okolnostem. Některé oblasti světa čelí útlaku a lidé zde mohou mít pocit, že mají velmi malou svobodu ohledně toho, co se jim nebo jejich blízkým stane, a jejich schopnosti žít svůj život podle své vlastní svobody volby. Lidská práva a svoboda je něco, na co chceme mít právo všichni – bez ohledu na to, jaké jsme vyznání, barva pleti, rasa nebo původ. Ale někdy jsou nám naše lidská práva od ostatních odebrána – a zbývá nám jen velmi málo, abychom mohli nazývat svými vlastními.

Do jaké míry jsme zodpovědní za svá rozhodnutí?  

Úplně minimum, které všichni máme a které nám žádná jiná osoba nemůže vzít nebo ovládat – je svoboda „věřit“. Jak vidíme ve světě, dokonce i náboženské praktiky jsou vnucovány ostatním, ale mají tyto síly nějakou moc nad emocemi, myslí, myšlenkami a přesvědčením? Mají kontrolu nad svou volbou řeči a jednání? Má někdo v tomto světě schopnost přinutit nás, abychom reagovali určitým způsobem na situaci, která je nám vnucena? Má někdo schopnost přinutit nás, abychom věřili jedné věci místo druhé nebo abychom ze srdce vyznávali jedno náboženství před druhým? Nikdo na tomto světě nemá možnost zvolit si své názory, emoce nebo svobodu věřit. I když člověku mohou hrozit děsivé situace kvůli způsobu, jakým se rozhodl vyjádřit své přesvědčení, nikdo nemá sílu nás přinutit žít v tomto životě a věřit v jejich pohled na ten náš. To je dané právo všem jednotlivcům od našeho Stvořitele – a to je to, co je nakonec testováno v tomto světě – jak využíváme naši svobodu věřit vzhledem k rozhodnutím, která pro nás již byla učiněna – podle našich individuálních úrovní svobodné vůle. - a tento koncept je tedy kompatibilní s Všespravedlivým Bohem, který nás všechny bude soudit podle našich úmyslů a našich srdcí a našich skutků. On sám ví, kolik svobodné vůle má každý z nás – a samozřejmě se může lišit od ostatních v závislosti na prostředí, výchově a životních událostech, kterým jsme čelili. 

Pokud pravé náboženství a spiritualita vychází z vnitřní víry člověka a nejen z jeho činů a vnějších praktik – a pokud nemáme žádnou kontrolu nad něčí vírou, pak ať se nám to líbí nebo ne – v náboženství není žádné nutkání. 

Nemůžeme přinutit jiného jedince, aby věřil v Boha nebo nevěřil v Boha. Nemůžeme nikoho nutit, aby něčemu věřil. Každý jednotlivec má tuto moc vybrat si, čemu bude věřit, a učinit vlastní rozhodnutí ohledně svého přesvědčení. Jeden může být více

Co je to 'Svoboda uctívat?'

Všichni máme svobodu zvolit si, co nebo koho budeme uctívat. Všichni něco „uctíváme“, i když si to možná neuvědomujeme. Je důležité porozumět tomu, co rozumíme pojmem „uctívání“. Pokud definujeme uctívání tak, že svůj život vedeme podle potěšení z předmětu našeho uctívání, můžeme si uvědomit, že to, jak žijeme, definuje to, co uctíváme. Pokud například způsob, jakým se rozhodneme žít své životy, závisí na přáních a potřebách společenských očekávání, i když je to proti tomu, abychom byli věrní tomu, co si sami přejeme nebo chceme – svým způsobem tyto lidi uctíváme tím, že je dokonce posloucháme. pokud jde proti nám samým. Pokud se na druhou stranu rozhodneme žít svůj život podle svých chlípných tužeb a touhy po materialistickém zisku, a proto nevidíme škodu ve lhaní a  tím, že klameme a jsme sobečtí a bereme druhým ve prospěch nás samotných, svým způsobem uctíváme své vlastní touhy po fyzických požitcích. Pokud se rozhodneme žít svůj život v souladu se zákonem o tom, co považujeme za vedení od Boha, pak Boha uctíváme. Pokud se rozhodneme následovat pravidla našich otců a předků a tradice a kulturu, přestože je to v rozporu s naší logikou a rozumem a přestože chceme jít jiným způsobem, rozhodneme se uctívat své rodiče a tradici.  

Všichni něco uctíváme. Ať už jsme to my sami, nebo jiní, nebo „Boží zjevení“ a  jakkoli tomu rozumíme – ale na čem skutečně záleží, abychom byli uvnitř sebe skutečně šťastní, je pamatovat si, abychom byli věrní sami sobě.  

Když něco nebo někoho uctíváme – často to přichází s činy oběti. Pokud hledáme Pravdu ve všem, co děláme, a hledáme touhu po milující laskavosti a spravedlnosti – vynaložené úsilí a oběti, které vynakládáme ve prospěch lepšího dobra, nepřijdou vniveč – protože budou přínosem pro ostatní – ostatní lidi a lidstvo -  a Bůh nám slibuje, že i když nebudeme hledat žádnou náhradu za své úsilí, nebudou promarněny.  Bůh nás zve, abychom ho uctívali – aby oběti, které přinášíme, nebyly promarněné. Někdo se může ptát – proč nás Bůh žádá, abychom Ho uctívali, když On  nepotřebuje naše uctívání? Z toho, co jsme pochopili o Jeho krásných vlastnostech – Bůh je soběstačný a bez potřeby – On nepotřebuje nás, ale My potřebujeme Jeho – jako dítě narozené do tohoto světa potřebuje milujícího rodiče jako průvodce, jako ochránce , jako zdroj moudrosti, jako živitel – jako děti Ho potřebujeme ve svém životě, abychom byli opravdoví  úspěšné a pro duchovní štěstí a mír. Jako způsob, jak nás vést, nás zve, abychom zavedli modlitbu, skutky lásky,  Pouť  půst a skutky sebeobětování v Jeho  Vzpomínka – protože čím více na Něho vzpomínáme ve všem, co děláme, a čím více hledáme Jeho potěšení ve způsobu, jakým mluvíme a chováme se – tím více Ho uctíváme a přibližujeme se mu. Takže skvělý způsob, jak uctívat Boha, je ve skutečnosti zlepšit svůj charakter – zlepšit své chování – a podívat se na zlepšení našich lidských vztahů s druhými – skrze službu lidstvu – uctíváme Boha, protože nás všechny stvořil ke svému obrazu.  

 

Ale všichni máme svobodu uctívat cokoli, co si vybereme – pokud nám je dán život v tomto světě a úroveň intelektu, abychom toho byli schopni. V náboženství není žádné donucení. Ve víře v Něho není žádné nutkání. Pravá víra se odráží v naší řeči a chování a jsme definováni tím, jak myslíme, svými záměry a jak se chováme a reagujeme na dané okolnosti.   Když použijeme svou svobodnou vůli, která nám byla dána, abychom Ho ochotně uctívali – staneme se lepšími než andělé, kteří Ho uctívají z donucení – a andělé nám budou sloužit – podle Písma.  

(Výše uvedené spisy jsou založeny na úvahách Dr. Lale  Tuncer)

Citáty z Písma na téma „Svoboda uctívání“

Tato stránka je momentálně ve vývoji. Pokud byste chtěli přispět a podělit se s námi o své myšlenky, pohledy a nápady, napište nám na e-mail a my si přečteme a zamyslíme se nad vaším pohledem: Mír a požehnání.

lale.tuncer@universalgodmessageofpeace.co.uk

bottom of page